Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa

Ngày 08/7/2024, Huyện uỷ Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.


Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua báo cáo và phát biểu thảo luận tại Hội nghị cho thấy 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Chiêm Hóa đã có những bước phát triển vững chắc. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục duy trì phát triển, đảm bảo thời vụ sản xuất; đẩy mạnh tham gia thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã có điều kiện gắn với tiêu thụ sản phẩm; trên địa bàn huyện có 25 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi động; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị của địa phương. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục các bậc học được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng và tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính tri - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, cũng còn có những hạn chế, khó khăn: Việc duy trì phát triển một số sản phẩm OCOP chưa thực sự bền vững; tiến độ hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Ngọc Hội còn chậm; số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới không duy trì được 19/19 tiêu chí nông thôn mới còn nhiều; giải ngân vốn đầu tư công chậm; thu ngân sách nhà nước còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp; công tác giải quyết khiếu nại, quản lý địa bàn ở một số nơi còn hạn chế, tình trạng tự ý cải tạo đất, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra, chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Việc giải quyết đơn thư còn có vụ việc chậm, chưa dứt điểm, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; kết quả kết nạp đảng viên mới đạt thấp; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở chậm so với kế hoạch năm đề ra.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, dự báo cũng còn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Rà soát nhiệm vụ chưa hoàn thành trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Hai là, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2024; đẩy mạnh tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách trên địa bàn; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Đối với nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cần tập trung thực hiện giải ngân đối với các dự án, tiểu dự án không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, đồng thời thực hiện rà soát đối với các nội dung khó có khả năng giải ngân trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kịp thời kế hoạch thực hiện; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm đến công tác xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Ba là, tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra các cấp. Thực hiện tốt công tác xác định nguồn để giới thiệu kết nạp đảng ở cơ sở.

Năm là, khẩn trương tổ chức tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy đã được quán triệt tại hội nghị ngày hôm nay đến các chi, đảng bộ, đảng viên và nhân dân, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới…; triển khai hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Triển khai phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026).

Sáu là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND huyện và cấp xã, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ Nhân dân. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường đi cơ sở nắm tình hình việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nắm tình hình để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, khối dân vận các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tập trung đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo năm 2024.


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa.

Thế Anh
Ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục