Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chiều ngày 06-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Dân tộc.


Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề: Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoan 2021-2030); chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng.

Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 02 câu hỏi, cụ thể:

Thứ nhất: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc đã ban hành 12 năm, hiện nay có nhiều bất cập: Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ sửa đổi hay chưa? Nguyên nhân của thực trên là gì?

Thứ hai: Ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 71/CĐ-TTg gửi các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình này, xin Bộ trưởng cho biết, khi nào Bộ thực hiện xong theo yêu cầu của công điện số 71/CĐ-TTg để các địa phương thực hiện


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Ma Thị Thúy như sau:

Về tình hình thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sau khi Nghị định số 05/2011/NĐ-CP được ban hành, Nghị định đã được các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành khoảng 445 văn bản có liên quan để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc. Tuy nhiên qua rà soát và đánh giá nhận thấy nhiều chủ trương, chính sách khác có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần phải được cập nhật và bổ sung điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Ủy ban Dân tộc đã chủ động cùng với các địa phương về đánh giá việc thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP theo hướng:  Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp xin ý kiến các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, thành viên Hội đồng Dân tộc, các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo nội dung của dự thảo Nghị định thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030….. đồng thời, Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung luật chuyên ngành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật chuyên ngành có quy định chính sách dân tộc để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và hệ thống chính sách dân tộc hiện hành...


Toàn cảnh phiên họp chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (chiều ngày 06/6/2023).

Về thực hiện công điện số 71/CĐ-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, cơ bản đã hoàn thành tất cả các nội dung của công điện về 12 nhóm chính sách mà bị tác động, ảnh hưởng sau Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể đến hết Quý I/2023 tổng hợp cả 3 Chương trình MTQG có 339 ý kiến, riêng Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trên 100 ý kiến Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện giao cho các Bộ, ngành xử lý vấn đề này. Đến thời điểm hiện nay, có 3 vấn đề cần phải xử lý, vấn đề thứ nhất là những khó khăn vướng mắc cần phải giải đáp trong các thông tư, văn bản hướng dẫn, các Bộ, ngành phải giải quyết xong trước ngày 30/3/2023. Đến ngày 30/3, có 15/15 Bộ ngành được giao nhiệm vụ đã giải quyết và có văn bản giải đáp, hướng dẫn các địa phương giải quyết 121 khó khăn, vướng mắc.
Nhóm vấn đề thứ 2 là nhóm các văn bản, thông tư chưa được ban hành: Còn 02 văn bản hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 9 do Ủy ban Dân tộc chủ trì và hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 2, dự án 10 của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chưa ban hành lần nào, đến nay đã hoàn thành. Ngày 30/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT để thực hiện Tiểu dự án; Ủy ban Dân tộc đã báo cáo với Thủ tướng, được Phó Thủ tướng cho ý kiến, Ủy ban Dân tộc đã đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT để hướng dẫn cho các địa phương tổ chức thực hiện.
Nhóm vấn đề thứ 3 là nhóm các văn bản, thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành còn bất cập, chồng chéo với nhau cần sửa đổi, trong đó có Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022; Quyết định số 39 và một số thông tư của các Bộ, ngành... Hiện nay các Bộ, ngành đã sửa xong hết tất cả các nội dung. Nghị định số 27 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, các thành viên đã cho ý kiến xong, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện trình ban hành; Quyết định số 39 do Ủy ban Dân tộc chủ trì đã hoàn thành và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, sẽ hoàn thiện trình ký. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ yêu cầu của công điện số 71/CĐ-TTg đã được thực hiện ./.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục