Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn đặt yêu cầu cao đối với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề của địa phương để các nghị quyết được ban hành sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, để nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các ban của HĐND tỉnh chủ động sớm trong tiếp cận, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Các nội dung đưa vào kế hoạch xây dựng nghị quyết phải đáp ứng đầy đủ về cơ sở pháp lý, sự cần thiết từ thực tiễn, tính khả thi, hiệu quả của chính sách cũng như nguồn lực và các điều kiện đảm bảo thi hành khác. Ngoài đề nghị của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh cũng có nhiều đề nghị xây dựng nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa quy định của cấp trên và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các sở, ban, ngành tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ việc ban hành chương trình xây dựng pháp luật, đến việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ.

Nhiều báo cáo thẩm tra vừa mang tính phản biện cao vừa đảm bảo tính thuyết phục, được UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đồng tình, tiếp thu. Qua công tác thẩm tra, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được Thường trực HĐND tỉnh trao đổi kỹ với UBND tỉnh để đi đến thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm sáng tỏ, thấu đáo nhiều vấn đề, đặc biệt là về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong việc biểu quyết thông qua các nghị quyết, tạo tiền đề để các nghị quyết, kết luận kỳ họp sớm được triển khai đi vào cuộc sống. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định pháp luật.

Trong năm 2022 HĐND đã tổ chức thành công 5 kỳ họp HĐND tỉnh (2 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 84 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình đảm bảo giải quyết kịp thời các công việc cấp thiết thuộc thẩm quyền, trong đó một số nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo như: Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đồng chí Vũ Thị Giang, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cho biết: Đánh giá tác động chính sách của nghị quyết là yêu cầu rất cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao sau khi ban hành. Để thực hiện tốt vấn đề này đòi hỏi phải đa dạng các hình thức lấy ý kiến và đánh giá. Do đó, tại các cuộc họp thẩm tra, HĐND đều thẩm tra rất kỹ, tham gia nhiều ý kiến phát biểu, có tính phản biện, góp ý chuyên sâu, nhất là đối với các nghị quyết về cơ chế, chính sách cũng như các nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì soạn thảo trình HĐND tỉnh.

Việc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được kiểm chứng từ thực tiễn. Theo đó, hầu hết các nghị quyết được HĐND ban hành thời gian qua đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp, đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục