Một số kết quả thực hiện Đề án án bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn tại huyện Yên Sơn

Xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại - một trong ba khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, huyện Yên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh.


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án án bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn tại huyện Yên Sơn

Qua 02 năm (2021-2022) triển khai thực hiện, đến hết tháng 10/2022 toàn huyện đã bê tông hóa được 144,6 km đường giao thông nông thôn (năm 2021: 65,6 km; năm 2022: 79 km), trong đó: Đường giao thông thôn 73,02 km/90,965 km (năm 2021: 42,965 km/42,965 km, đạt 100% kế hoạch năm; năm 2022: 30,055 km/48 km, đạt 62,6% kế hoạch năm); Đường giao thông nội đồng 48,495/53,630 km (Năm 2021: 22,63 km/22,63 km, đạt 100% kế hoạch năm; Năm 2022: 25,865 km/31 km, đạt 83,4% kế hoạch).

Việc cung ứng xi măng, ống cống được thực hiện đầy đủ, kịp thời đáp ứng triển khai thực hiện tại các thôn, xóm. Toàn huyện đã cung ứng được 21.111 tấn/24.176,2 tấn xi măng (Năm 2021: 11.042,0 tấn/ 11.042,0 tấn, đạt 100% kế hoạch; Năm 2022: 10.069,12 tấn/13.134,2 tấn, đạt 76,6% kế hoạch); 2.431/2.481 ống cống (Năm 2021: 1.044 ống/1.044 ống, đạt 100% kế hoạch; Năm 2022: 1.387 ống/ 1.437 ống, đạt 96,5% kế hoạch).

Với chủ trương Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, cùng với việc tham gia đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công, tại nhiều xã, nhiều thôn, tổ dân phố người dân đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng để làm đường thôn, đường nội đồng. Toàn huyện đã có 191 hộ gia đình hiến đất làm đường thôn, đường nội đồng với diện tích 17.632 m2.


Đoàn giám sát kiểm tra vị trí xây cầu tại thôn Tân Lập, xã Chiêu Yên (Yên Sơn).

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh tại huyện Yên Sơn còn có những hạn chế: Một số thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, chưa có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn lập thủ tục đề nghị điều chỉnh quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình hiến, tặng đất để thực hiện Đề án và thực hiện quyết toán phần chi phí huy động Nhân dân đóng góp bằng công lao động, vật liệu, đất.... Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn ở một số địa phương hiệu quả chưa cao dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, một số hộ dân chưa muốn hiến đất để giải phóng mặt bằng; một số tuyến đường đã đăng ký nhưng gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực, không thể thực hiện được nên phải điều chuyển tuyến khác; việc thực hiện các thủ tục đầu tư và quản lý hồ sơ thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại một số xã chưa khoa học, hồ sơ chưa đầy đủ. Một số tuyến đường đã hoàn thành thi công nhưng chưa có rãnh thoát nước, chưa đắp lề đường; thi công khe co, khe giãn chưa đúng kỹ thuật.

Trong thời gian tới, huyện Yên Sơn cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Hướng dẫn, kiểm tra việc theo dõi, quyết toán, công khai các khoản thu, chi đóng góp của Nhân dân. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư kiểm tra thực hiện xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hà Châu

Tin cùng chuyên mục