Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, có nhiều chuyển biến rõ nét; Tuyên Quang luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao trong 14 tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đảm bảo kết quả, lộ trình Nghị quyết Đại hội đề ra. An ninh, quốc phòng của tỉnh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XVII.

Có được kết quả đó phải kể đến 3 yếu tố chính, thứ nhất là có sự đoàn kết, trí tuệ, thống nhất cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với vai trò lãnh đạo của người đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ. Thứ hai, đó là khát vọng, ý chí,quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, đoàn kết phát huy nội lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương. Thứ ba, đó là cách làm bài bản, khoa học, phù hợp với thực tế điều kiện của tỉnh. Các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội đã được xây dựng, ban hành kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, được triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm đều được kịp thời cụ thể hoá bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; bằng các nghị quyết về cơ chế chính sách của HĐND tỉnh; các đề án, kế hoạch của UBND tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện có kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để khắc phục, bổ sung cho phù hợp.


Thay mặt Đảng đoàn HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XVII.

Có thể thấy rất rõ vai trò của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xác định rõ mục tiêu nghị quyết Đại hội, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hành động của HĐND. Chỉ đạo HĐND tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; bảo đảm thực hiện chức năng quyết định các nội dung quan trọng của địa phương và chức năng giám sát. Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Một trong những kết quả nổi bật, đó là Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo HĐND tỉnh bám sát nghị quyết của cấp uỷ tỉnh, tổ chức kịp thời 17 kỳ họp, ban hành 256 nghị quyết nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trọng tâm là thực hiện tốt 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 03 khâu đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó có 12 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh.Việc triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.


Các đại biểu dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XVII.

Để các nghị quyết về cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh đồng hành cùng với UBND tỉnh trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết. Các dự thảo nghị quyết đều được Ban của HĐND tỉnh thẩm tra kỹ, được HĐND tỉnh thảo luận dân chủ trước khi quyết nghị và được tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Qua giám sát đã chỉ ra hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất cấp uỷ tỉnh chỉ đạo khắc phục, bổ sung kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND đối với hoạt động của HĐND tỉnh còn có hạn chế. Chưa phát huy đầy đủ vai trò của HĐND tỉnh trong tham gia quyết định, thể chế một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.Việc phát hiện, nắm bắt, kiến nghị khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước của địa phương, những khó khăn, vướng mắc của cử tri, nhân dân, những vấn đề nổi cộm trong xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Đảng đoàn HĐND tỉnh, trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng đoàn HĐND tỉnh cần lãnh đạo HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; nghiên cứu, rà soát xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, tiếp tục thể chế, cụ thể hóa các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, nhiệm vụ lớn của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm toàn diện, sát thực, chất lượng, hiệu quả. Qua giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất giải quyết hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp, địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, hoạt động của HĐND cấp huyện cấp xã; bảo đảm triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

NT

Tin cùng chuyên mục