Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 07/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.
Video không hợp lệ

Các đại biểu dự phiên họp.

Tham dự phiên họp giải trình có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu là Uỷ viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Giải trình tại phiên họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Phiên giải trình được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Việc chuẩn bị cho phiên giải trình được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện chu đáo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện. Có 29 trẻ học tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện Sơn Dương thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định đã được hưởng chính sách hỗ trợ đóng học phí. Một số huyện (Chiêm Hóa, Sơn Dương, Na Hang) thực hiện chi trả chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo đúng quy định, kịp thời động viên giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo phân bổ kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; nhiều địa phương huy động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp nguồn lực xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nêu nội dung yêu cầu giải trình.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên còn hạn chế: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đóng học phí cho học sinh học tại cơ sở giáo dục tư thục ở một số huyện và thành phố Tuyên Quang chậm, chưa hiệu quả. Một số huyện, thành phố chưa quan tâm tuyên truyền, thực hiện chế độ chính sách làm thêm giờ cho giáo viên. Triển khai tổ chức thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa đảm bảo theo kế hoạch.

Phiên giải trình diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tại phiên giải trình đã có 10 đại biểu HĐND tỉnh với 22 lượt nêu yêu cầu giải trình đối với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tập trung vào các nội dung: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong chỉ đạo thực hiện; trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên; giải pháp để kịp thời khắc phục những hạn chế.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; thẳng thắn nhận trách nhiệm, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đóng học phí cho học sinh học tại cơ sở giáo dục tư thục, chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên và xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đại biểu HĐND tỉnh nêu tại phiên họp. Đồng chí đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền kịp thời thực hiện giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đóng học phí cho học sinh học tại cơ sở giáo dục tư thục, chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên và xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm được chỉ ra tại phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời tổ chức triển khai thực hiện để chính sách của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống. (2) Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo phù hợp thực tế biên chế giáo viên hiện có của tỉnh và chế độ làm việc của giáo viên theo quy định hiện hành. (3) Chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc triển khai xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện; đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. (4) Chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất thực hiện chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/năm học đối với giáo viên phổ thông theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chi trả chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên tại các huyện, thành phố đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh, đúng quy định. Hướng dẫn, kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện thanh quyết toán công trình xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo đúng quy định hiện hành; tham mưu, đề xuất phân bổ ngân sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Đề án được duyệt. (5) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đảm bảo theo kế hoạch đề ra. (6) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thành phố quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo giai đoạn xác định trong kế hoạch thực hiện. (7) Chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát, đề xuất khắc phục những khó khăn vướng mắc tại cơ sở trong thực hiện xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo theo mẫu thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình, đảm bảo phù hợp với đặc điểm vùng miền trên địa bàn tỉnh. (8) Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kịp thời chi trả chế độ miễn, giảm, hỗ trợ  học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; chi trả chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên trong các năm học giai đoạn từ 2020-2023 theo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp trường, lớp học, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với điều kiện từng địa phương để giảm trường, điểm trường, lớp học; thực hiện tuyển dụng, chỉ đạo hợp đồng giáo viên theo đúng quy định, phân bổ, phân công giáo viên phù hợp giữa các cơ sở giáo dục. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên; hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thanh quyết toán các công trình xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo quy định. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, vận động Nhân dân, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ nguồn lực triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án./.

Hoàng Loan
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục