Bảo đảm kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm

Điểm mới trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn của công dân là Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang theo dõi, đôn đốc, giám sát hàng tháng và lựa chọn một số kiến nghị (vụ việc) cụ thể để giám sát tại cơ sở. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo kết quả giải quyết đối với một số kiến nghị chưa giải quyết xong tại các kỳ TXCT trước, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm, kịp thời, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cấp, các ngành liên quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Đó là một điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thể hiện rõ chính kiến trong thẩm tra

Năm 2022, HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thành công 5 kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh sát sao trong chỉ đạo, phân công chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; quy định rõ thời gian hoàn thành và đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị bảo đảm quy trình, thủ tục hồ sơ theo đúng quy định. Các Ban của HĐND chủ động, linh hoạt thực hiện công tác thẩm tra, khảo sát, giám sát cơ bản bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch. Báo cáo thẩm tra bảo đảm tính chặt chẽ, chất lượng, nhiều nội dung qua thẩm tra được UBND tỉnh và các cơ quan tiếp thu, báo cáo giải trình làm rõ.


Cử tri xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn kiến nghị trong buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Duy.

Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, linh hoạt trong điều hành. Thảo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, nội dung ý kiến đa dạng, sâu sắc và bao quát mọi lĩnh vực, phản ánh nhiều vấn đề được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Các ý kiến thảo luận đã được Chủ tọa kỳ họp kết luận rõ ràng, được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ngay tại kỳ họp và phân công cho các đơn vị liên quan tập trung giải quyết.

Thông qua tổ chức các kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã xem xét thông qua, ban hành 84 nghị quyết cụ thể hóa cơ chế, chính sách, quy định của Trung ương đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Các nghị quyết được ban hành bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tạo sự thống nhất, chủ động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch trong công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Giám sát trực tiếp việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại cơ sở

Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2022 đã bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện thông qua việc lựa chọn “đúng” và “trúng” có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề “nóng”, vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của Nhân dân để giám sát hàng tháng và được cho ý kiến tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức 2 phiên họp nghe giải trình (tăng 1 cuộc so với chương trình công tác đã đề ra) về việc thực hiện quản lý, đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình từ 1.1.2021 đến ngày 30.6.2022. Để việc giải trình đạt hiệu quả cao, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát cụ thể vấn đề liên quan. Kết thúc giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đều ban hành kết luận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục ngay tồn tại hạn chế, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được đặc biệt chú trọng. Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XVIII, kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XIX. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, 248 kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời. Một số sở, ngành chuyên môn chủ động, trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, trực tiếp đến nơi cử tri có kiến nghị để xác minh, làm rõ; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời. Kết quả giải quyết kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Điểm mới trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn của công dân là Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát hàng tháng và lựa chọn một số kiến nghị (vụ việc) cụ thể để giám sát tại cơ sở. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo kết quả giải quyết đối với một số kiến nghị chưa giải quyết xong tại các kỳ TXCT trước, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm, kịp thời, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cấp, các ngành có liên quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Theo daibieunhandan.vn

Tin cùng chuyên mục