Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII (Ngày 22/7/2019).

Thưa Chủ tọa kỳ họp

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các quý vị đại biểu

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân

Như trong các báo cáo tại kỳ họp đã nêu, trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt được tiến độ của kế hoạch năm 2019 và tăng so với trung bình của cả nước; công tác quản lý tài chính ngân sách, môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Đạt được kết quả đó là do sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thưa toàn thể các đồng chí

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong các báo cáo, một số điểm đáng chú ý là: Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc; một số sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch; việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách còn chậm; kiểm soát, khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm chưa chặt chẽ. Công tác triển khai thực hiện một số chương trình, dự án theo kế hoạch còn chậm. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ chưa tập trung và đồng bộ, kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu đề ra. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến. Giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong chỉ đạo, điều hành; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân

6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo là thời gian hết sức quan trọng, chúng ta cần tăng tốc và về đích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường cùng với những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tôi xin nêu mấy điểm để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung bàn bạc, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Một là, Các cấp, các ngành khẩn trương sơ kết thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 gắn với đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Chú ý đánh giá các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm...; tiến độ thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp, trong đó cần tập trung cao độ đối với các chỉ tiêu đạt còn thấp, các chương trình triển khai thực hiện còn chậm.

Hai là, Phải làm thật tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ… Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính; giảm bớt hội họp, gặp mặt, tham quan, dành thời gian giải quyết công việc và đi cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân.

Ba là, Cùng với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên. Thực hiện các Đề án sắp xếp một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai phương án sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; sớm thực hiện việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp ngành y tế, giáo dục.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 31/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; trong đó lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; chủ động đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề xuất mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội bảo đảm chất lượng, có tính phấn đấu cao; chuẩn bị tốt phương án nhân sự Đại hội gắn với chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, không để phức tạp nảy sinh; giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân.

 Bốn là, Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết và nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống của nhân dân. Tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thảo luận kỹ lưỡng, quyết định các nội dung đảm bảo tính khả thi và thống nhất cao.

Ngay sau khi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh phải sớm thể chế hóa cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, các Nghị quyết, chương trình của cấp ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động có chương trình, kế hoạch tham gia thực hiện các chủ trương của cấp ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các chương trình kinh tế - xã hội, vận động  đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và năm 2020.

Năm là, Thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu lực trong thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền; đặc biệt, cần tăng cường giám sát việc thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh; giám sát việc cụ thể hóa và thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đồng thời hoàn thiện, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, sâu sát cơ sở, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh và thống nhất cao các giải pháp thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục