Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
Video không hợp lệ

Sáng ngày 23/6/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra 07 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách như nghị quyết về: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;...


Các đại biểu dự họp.

Dự họp thẩm tra có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp.

Trong quá trình thẩm tra, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu đã tham gia ý kiến, trao đổi, làm rõ một số nội dung với các sở, ngành liên quan; tại phiên họp thẩm tra,các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: Xem xét kỹ hơn thứ tự ưu tiên hỗ trợ, nhất là đối với các xã, huyện đăng ký hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thống kê chi tiết danh sách các xã, tỷ lệ hỗ trợ vốn đối với từng xã đảm bảo không trùng lắp với các Chương trình MTQG khác; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các công trình dự án đã thực hiện thu hồi đất tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021, số 04/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan soạn thảo, cơ quan liên quan đã giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận phiên họp thẩm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết; dự thảo nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định,được cơ quan chức năng thẩm định và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị thẩm tra để hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng quy định./.

Ngọc Khuê- Minh Trang
Ảnh: Huy Hoàng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục