Tạo thuận lợi thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao

Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động... Đặc biệt, tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành, có định hướng cụ thể, sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi cá nhân thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, khẳng định vị thế cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

>> Bài 1: Quyết sách tạo động lực, giám sát chuyên đề bằng hình ảnh

Giám sát xác suất những kiến nghị đã giải quyết xong

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch TXCT trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó, hoạt động TXCT được cải tiến theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức, kết hợp TXCT ở 2 cấp (tỉnh, huyện), 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) hoặc 3 cấp (Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện) cùng thời gian, địa điểm để tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong TXCT được nâng lên; trả lời và giải quyết những vấn đề cụ thể cử tri kiến nghị ngay từ cơ sở, nhất là những kiến nghị về đầu tư hạ tầng, về chế độ, chính sách... hạn chế việc cử tri kiến nghị nhiều lần; ngoài ra, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ sở.


Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình là một trong những việc đột phá, đổi mới của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thanh Phúc.

Việc đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri cũng luôn được Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang chú trọng thực hiện; để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, ngoài tổ chức giám sát trước các kỳ họp, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh nghe tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; đồng thời giao cho các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát xác suất những kiến nghị UBND tỉnh báo cáo đã giải quyết xong. Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng các kiến nghị chính đáng của cử tri... Qua đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã rất tích cực, chủ động rà soát để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, không chờ đến khi có văn bản yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bám sát các tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu; tham gia đầy đủ, chất lượng các hoạt động của HĐND, nhất là trong thảo luận, chất vấn, giám sát. Để nâng cao trình độ cho đại biểu, Thường trực HĐND phối hợp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, thường xuyên quan tâm, phân công đại biểu có kinh nghiệm hướng dẫn, dìu dắt đại biểu mới, đại biểu trẻ tuổi qua các hoạt động.

Là địa phương ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh từ rất sớm (2017), kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được quan tâm, đổi mới và phát huy hiệu quả, qua việc triển khai kỳ họp không văn bản giấy; điều hành kỳ họp, cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu, mở rộng sự tương tác của đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban và cử tri thông qua hệ thống điều hành VNPT-Ioffice; sử dụng phần mềm theo dõi quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo; trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới là kênh cung cấp thông tin rất quan trọng cho đại biểu và tương tác giữa cử tri với đại biểu.

Nâng chất lượng, hiệu quả thực hiện việc đột phá, đổi mới

Tiếp tục thực hiện Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20.5.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; trên cơ sở đăng ký của từng cá nhân, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao việc đột phá, đổi mới đối với 2 Phó Chủ tịch và 2 Trưởng ban chuyên trách của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh giao việc đột phá, đổi mới cho các Phó Trưởng các Ban của HĐND, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giao việc đột phá, đổi mới cho lãnh đạo các phòng, chuyên viên, người lao động của văn phòng. Các nhiệm vụ đột phá, đổi mới được giao được lựa chọn trọng tâm, bao trùm các hoạt động chủ yếu.

Nhận thức rõ thực hiện việc đột phá, đổi mới chính là để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao của cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tập thể và là một trong những cơ sở đánh giá năng lực, triển vọng phát triển của mỗi cá nhân và tập thể. Tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành, có định hướng cụ thể, sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi cá nhân thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao. Qua đánh giá từng quý và hàng năm, việc thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới được giao của mỗi cá nhân đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thanh Lam
Báo điện tử ĐBND

Tin cùng chuyên mục