Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kết luận giám sát chuyên đề về tổ chức, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã tại huyện Yên Sơn

Sáng ngày 24/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã kết luận giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Sơn.

Tham dự có đồng chí Hà Quang Giai, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và thành viên Đoàn giám sát. Tham gia làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện Yên Sơn.


Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh​, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Yên Sơn khoá XXIII. Nhiệm kỳ 2021-2026 đại biểu HĐND huyện giảm về số lượng theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (35 đại biểu, giảm 06 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021) và có cơ cấu đại biểu trẻ, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, chất lượng đại biểu có tỷ lệ cao hơn so với nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo quy định tại Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trình độ của đại biểu HĐND huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc bố trí tăng 01 đại biểu HĐND huyện hoạt động chuyên trách (Trưởng Ban Pháp chế) so với nhiệm kỳ 2016 - 2021 tăng tính chủ động của Thường trực, Ban của HĐND trong hoạt động, góp phần bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện.


Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Quang Giai thông tin một số nội dung về kết quả giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã tổ chức 05 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp chuyên đề, ban hành 47 nghị quyết. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã thực hiện 15 cuộc giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt huyện còn khó khăn về nguồn lực để đầu tư trang thiết bị nhưng với quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND huyện, tại kỳ họp thứ năm (tháng 12/2022) HĐND huyện Yên Sơn đã thực hiện “kỳ họp không giấy”, là HĐND cấp huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức kỳ họp không giấy.

HĐND các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức 140 kỳ họp thường lệ, 31 kỳ họp chuyên đề, ban hành 839 nghị quyết. Một số xã đã tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã tổ chức 188 cuộc giám sát thường xuyên, 136 cuộc giám sát chuyên đề.


Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến về cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã của huyện Yên Sơn như: Cách thức tổ chức thẩm tra báo cáo, đề án… trước kỳ họp của các Ban chưa khoa học, chưa hiệu quả, chưa đúng quy định tại điều 78 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; chất lượng thẩm tra báo cáo về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trình tại kỳ họp chưa sâu, chưa toàn diện. Tại kỳ họp HĐND huyện, xã số đại biểu thảo luận về các báo cáo trình tại kỳ họp còn ít, chất lượng thảo luận của một số đại biểu chưa sâu, chưa chỉ ra nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đại biểu HĐND mới tập trung giám sát về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, chưa quan tâm giám sát hoạt động chấp hành, điều hành của UBND các cấp, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện chưa tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND huyện. Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã còn lúng túng trong hoạt động hoạt động, nhất là trong hoạt động thẩm tra, giám sát, giải trình, chất vấn dẫn đến tham mưu, triển khai các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND xã chất lượng còn hạn chế. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, xã chưa thực hiện việc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện theo quy định tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Hoạt động giám sát của tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ HĐND chưa đảm bảo. Các chức danh của HĐND cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện ký số điện tử các văn bản phục vụ hoạt động…


Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Ninh Thái phát biểu tiếp thu ý kiến và kiến nghị một số nội dung liên quan với Đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện Yên Sơn đồng tình với kết quả giám sát, đồng thời nghiêm túc tiếp thu để có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của HĐND huyện, HDND các xã, thị trấn trong huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện rà soát quy định của pháp luật về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, tập trung khắc phục hạn chế, tồn tại trong hoạt động của HĐND huyện đã được Đoàn giám sát chỉ ra. Chủ động tham mưu với cấp uỷ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị; về hoạt động của HĐND để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng tính chủ động, chuyên nghiệp trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, giải quyết tốt các vấn đề cần thiết, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Thường trực HĐND huyện cần có giải pháp cụ thể để hướng dẫn hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Thường xuyên giám sát, chấn chỉnh hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong huyện; thực hiện giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Hằng năm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND cấp xã.

Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Sơn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong huyện; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã chuyên trách; rà soát, kiện toàn nhân sự HĐND cấp xã còn thiếu, chưa bảo đảm theo cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND cấp xã. Đề nghị UBND huyện chấp hành, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trong hoạt động chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện hoạt động hiệu quả, theo đúng thẩm quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan dân cử và đại biểu dân cử tại địa phương. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn dự toán, chi kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQ- HĐND ngày 20/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đảm bảo điều kiện, thủ tục để các chức danh của HĐND, Ban của HĐND xã thực hiện ký số văn bản; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các xã, thị trấn.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục