Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2014 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh, ngày 23-8, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh đã giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đánh giá, giai đoạn 2014-2016, với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, căn cứ các văn bản quy định của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; phối hợp ban hành văn bản liên ngành, ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chính sách về trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Các văn bản, quy định về chính sách trợ giúp xã hội được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời đến nhân dân. Việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các chính sách trợ giúp xã hội ở một số xã chưa được quan tâm, đặc biệt là các chế độ, chính sách về trợ giúp thường xuyên. Việc hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ trợ giúp xã hội ở một số huyện, xã chưa được chặt chẽ; một số huyện, xã chưa thực hiện việc lập sổ theo dõi, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; việc chi trả trợ cấp ở một số xã còn có trường hợp ký nhận thay nhưng không có giấy ủy quyền theo quy định. Việc hợp đồng chi trả trợ cấp giữa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Bưu điện còn một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định...

Đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các đề nghị của cấp huyện, cấp cơ sở và các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý, nhất là việc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở; kiểm tra lại sự phối hợp, nội dung hợp đồng chi trả chế độ giữa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố với Bưu điện cùng cấp và việc chi trả trợ cấp ở bưu điện cấp xã…

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục