Thường trực HĐND thành phố tổ chức Phiên họp giải trình về kết quả công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố

Sáng ngày 17/6, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Phiên họp giải trình về kết quả công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố thực hiện. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Phiên giải trình.


Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đ/c Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Phiên giải trình.

Tham dự Phiên giải trình có đồng chí Nông Thị Toản, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân và Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Theo báo cáo kết quả khảo sát của HĐND thành phố, đến hết năm 2023 thành phố có 152 dự án đầu tư công thực hiện ngân sách thành phố giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố thực hiện. Trong đó, có 98 dự án được giao trước ngày 1/1/2023 và 44 dự án được giao trong năm 2023. Có 28/44 dự án đã lập, trình hồ sơ quyết toán để thẩm tra; 20 dự án chưa lập, trình hồ sơ quyết toán. Có 14/28 dự án có thời gian lập hồ sơ quyết toán lớn hơn 4 tháng; có 16/26 dự án có thời gian thẩm tra hồ sơ quyết toán chậm so với quy định... Đến 31/12/2023, có 48/55 dự án hoàn thành đã bàn giao và đưa vào sử dụng, còn 7 dự án hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng.


Đại biểu phát biểu nội dung cần giải trình

Tại Phiên giải trình, các đại biểu HĐND thành phố đã yêu cầu giải trình đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố như: làm rõ nguyên nhân công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán chậm; trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan và biện pháp khắc phục; các giải pháp, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành từ trước năm 2023; giải pháp của đơn vị để thực hiện việc lập hồ sơ quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành từ trước năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quyết toán các dự án đảm bảo tiến độ theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; giải pháp xử lý các nhà thầu chậm nộp hồ sơ quyết toán; các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế…


Đồng chí Nông Thị Toản, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và  làm rõ nội dung đại biểu HĐND nêu tại phiên giải trình.

Từ các nội dung đại biểu đưa ra, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dưng khu vực thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã giải trình, làm rõ thực trạng, nguyên nhân chủ quan, khách quan; làm rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và trình bày các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, UBND thành phố đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công theo Kế hoạch đầu tư công hàng năm đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt. Kết quả thực hiện công tác đầu tư công đã góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại II; đồng thời giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của cử tri, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công còn có hạn chế như: một số dự án đã hoàn thành từ nhiều năm trước nhưng chưa được lập hồ sơ quyết toán; các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ quyết toán chưa được quan tâm giải quyết; thời gian lập, thẩm tra hồ sơ, phê duyệt quyết toán của nhiều công trình vượt quy định tại tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công…

Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm được chỉ ra tại Phiên giải trình, thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Trung đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố và các phòng ban chuyên môn thành phố xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành, tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công. Đồng chí đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư công của thành phố rà soát công tác lập, trình hồ sơ quyết toán của các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng dự án đảm bảo thời gian quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; trường hợp có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố cho ý kiến giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong công tác lập hồ sơ quyết toán; kịp thời cho ý kiến giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác lập hồ sơ quyết toán các dự án; phân công trách nhiệm chi tiết, cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức được giao phụ trách dự án. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân thành phố giám sát, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt các dự án đầu tư công theo Kế hoạch đầu tư công hàng năm đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt./.

Theo thanhpho.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục