Thường trực HĐND huyện Sơn Dương tổ chức phiên họp giải trình về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 31-5, Thường trực HĐND huyện Sơn Dương tổ chức phiên họp giải trình về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Dương Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Ma Thị Thu Loan, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.


Chủ tọa phiên họp.

Tại phiên họp, có 6 lượt đại biểu đưa ra câu hỏi đề nghị các xã, các phòng, ban chuyên môn giải trình làm rõ một số nội dung tiến độ thực hiện các dự án, triển khai các kế hoạch của UBND huyện, tiến độ thẩm định giải ngân vốn; thành lập ban phát triển thôn; xây dựng quy chế hoạt động của ban quản lý cấp xã; tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Nhị Bình phát biểu tại phiên họp.


Lãnh đạo xã giải trình tại phiên họp.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các phòng, ban chuyên môn và các xã đã chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, đồng thời giải trình làm rõ từng vấn đề, qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cũng tại phiên họp, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Nhị Bình phát biểu tiếp thu và làm rõ thêm các nội dung, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.


Đồng chí Hứa Thị Hà, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hứa Thị Hà, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bảo đảm theo quy định. Các cơ  quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án được UBND huyện giao; đẩy nhanh tiến độ phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình thẩm định dự toán; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu cho UBND huyện quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch… Đối với các xã, thị trấn bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo của huyện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, rà soát các đối tượng, triển khai đầy đủ các nội dung, cơ chế chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến người dân, cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục