Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Sáng ngày 12-9, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu dự buổi khảo sát.

Dự và làm việc với Đoàn khảo sát có các đồng chí lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các phòng chuyên môn có liên quan.

Qua Khảo sát cho thấy: Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 đã bổ sung những chế độ, quy định mới theo hướng có lợi cho người lao động đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại của Luật BHXH năm 2006, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách BHXH, bảo đảm an sinh xã hội. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 được xây dựng, ban hành đã cơ bản đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện pháp luật về BHXH và đáp ứng các yêu cầu đặt ra...

Sau 07 năm triển khai thực hiện Luật BHXH, các sở, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các nội dung trong Luật được cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách Bảo hiểm xã hội; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cải cách chính sách BHXH, tập trung phát triển nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHXH. Đối tượng tham gia BHXH, BHTN tăng dần qua các năm: chỉ tiêu BHXH tăng từ 50.730 người năm 2016 lên 135.083 người năm 2023, tăng 84.353 người; chỉ tiêu Bảo hiểm thất nghiệp tăng từ 40.455 người năm 2016 lên 110.059 người năm 2023, tăng 69.604 người. Đến tháng 7/2023, số người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh là 737.250 người (tỷ lệ 90,39%), BHXH đã thực hiện chi trả KCB BHYT với tổng số tiền 5.544.886 triệu đồng; toàn tỉnh có 166/166 cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp để KCB BHYT đạt 100%; số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã được cắt từ 27 thủ tục xuống còn 25 thủ tục...


Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có những quy định không còn phù hợp với thực tế hiện nay; chế độ, chính sách về BHXH, BHYT thường xuyên có sự điều chỉnh, bổ sung; nhận thức về chính sách về BHXH, BHYT của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao; do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, ảnh hưởng đến tâm lý, thu nhập của người dân và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn dẫn đến việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN chưa kịp thời; một số doanh nghiệp còn để nợ đọng, nợ kéo dài do có số nợ lớn từ những năm trước chuyển sang; một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động do kinh doanh kém hiệu quả; việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân còn hạn chế về số lượng người tham gia...

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tiễn quá trình thực hiện Luật, lãnh đạo Bảo Hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị và tham gia góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội như: Đề nghị bổ sung thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các đối tượng là chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt; điều chỉnh một số nội dung tại mục chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp phù hợp với Luật An toàn, vệ sinh lao động; bổ sung quy định cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã được tham gia BHXH bắt buộc đủ 05 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất nhằm đảm bảo bình đẳng và đầy đủ về quyền lợi trong tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung chế độ trợ cấp thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện nhằm gia tăng quyền lợi ngắn hạn cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện; bổ sung thêm quy định cho phép cán bộ xã không chuyên trách được tham gia BHXH tự nguyện để đóng với mức cao hơn nếu có nguyện vọng từ đó góp phần mở rộng diện bảo phủ BHXH...

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong Đoàn khảo sát đánh giá cao tính chủ động, nghiêm túc của cơ quan BHXH; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn, đồng thời đề nghị BHXH tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và xã hội làm rõ thêm một số nội dung như: Đánh giá cụ thể vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội và đề xuất, kiến nghị, sửa đổi; bổ sung các thông tin, số liệu cụ thể về nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện đối với nhóm này; đánh giá cụ thể thực trạng doanh nghiệp tách các khoản phụ cấp, các khoản bổ sung khác ra khỏi tiền lương của người lao động nhằm né tránh, giảm mức trích nộp BHXH của doanh nghiệp, kiến nghị giải pháp sửa đổi quy định cụ thể trong Luật hoặc văn bản hướng dẫn để hạn chế tình trạng này; đề xuất, kiến nghị giải pháp để thu hồi nợ đọng đóng Bảo hiểm xã hội; kết quả xử lý đối với các đơn vị nợ đọng BHXH; những khó khăn trong việc thực hiện Luật BHXH năm 2014 quy định tổ chức Công đoàn có quyền khởi kiện ra Tòa đối với các hành vi vi phạm pháp luật; đề xuất những giải pháp căn cơ, cụ thể để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...


Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Ma Thị Thúy tiếp thu những nội dung kiến nghị của đơn vị về giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo đảm sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị BHXH tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và xã hội quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, kiểm tra trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế./.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục