Ông Trần Giang Nam
Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên Truyền, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 Chương trình hành động