Giao việc đổi mới, đột phá cho các đại biểu chuyên trách

Những năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm và có những biện pháp thiết thực bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với làm tốt công tác nhân sự; bảo đảm các điều kiện hoạt động, chú ý cung cấp thông tin, tài liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, việc theo dõi, đánh giá hoạt động của đại biểu được chú trọng. Đặc biệt, từ năm 2018, đã giao việc đổi mới, đột phá hằng năm cho một số chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh; từ năm 2021, được thực hiện với tất cả các đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu góp phần quyết định vào những đổi mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nổi bật, hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đặc biệt, giám sát chuyên đề có minh họa bằng hình ảnh được chú trọng thực hiện; các kết luận, kiến nghị sau giải trình cơ bản đã được giải quyết; trên 95% ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, giải quyết, trả lời....

Chú trọng cung cấp thông tin, thường xuyên tập huấn

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, theo Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang, cùng với làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND trong cuộc bầu cử, cần coi trọng và phát huy vai trò của Thường trực HĐND tỉnh trong chỉ đạo, định hướng, điều hòa hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh kịp thời, dân chủ, bảo đảm điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tạo môi trường cho đại biểu phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, tham gia vào mọi hoạt động của HĐND. Trong đó, chú ý việc định hướng thảo luận tại các kỳ họp, khích lệ đại biểu mới tự tin, bản lĩnh trong tham gia giám sát, chất vấn, bố trí xen ghép hợp lý đại biểu tái cử có nhiều kinh nghiệm cùng đại biểu mới trong từng hoạt động để tăng cường sự trao đổi, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho đại biểu HĐND trúng cử lần đầu trong các hoạt động thực tế như giám sát, thẩm tra, thảo luận, chất vấn, TXCT…

Ngoài các thông tin, tài liệu theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh rất chú ý cung cấp cho đại biểu thông tin về chính sách pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là những vấn đề mới, vấn đề mà cử tri quan tâm. Đề cao tính chuyên nghiệp, phát huy vai trò của đại biểu thông qua việc nghiên cứu thảo luận, thẩm tra, giám sát trực tiếp đối với các dự thảo nghị quyết, các báo cáo trình kỳ họp, đặc biệt là nghị quyết về kinh tế - xã hội, về chính sách đầu tư công, các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh... Nhiều đại biểu trẻ ở cơ sở đã trưởng thành; ngày càng tự tin, bản lĩnh, trách nhiệm, có chính kiến, đúng đắn, khách quan trong hoạt động HĐND; nắm vững tình hình địa phương, thẳng thắn, công tâm khi chất vấn, trả lời chất vấn cũng như trong thực hiện giám sát, khảo sát; bảo đảm dành đủ thời gian cho hoạt động của HĐND theo quy định.


Phiên họp thứ 10 của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX. Ảnh: Ngọc Hưng

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu bằng nhiều hình thức; đa dạng nội dung nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, quan trọng là các kiến thức về quản lý Nhà nước, pháp luật kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin; TXCT, giám sát, chất vấn, thẩm tra… Ngoài tập huấn ngay từ đầu nhiệm kỳ, hằng năm, Thường trực HĐND tỉnh đều tổ chức các cuộc tập huấn chuyên sâu theo chuyên đề, lĩnh vực như thẩm tra, giám sát về lĩnh vực tài chính, ngân sách, về đầu tư công, về quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; chú ý bồi dưỡng kỹ năng trực quan cho đại biểu thông qua các hội nghị giao ban, các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh.

Cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ

Không chỉ bảo đảm các điều kiện hoạt động, chú ý cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc theo dõi, đánh giá hoạt động của đại biểu được chú trọng. Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quy chế hoạt động của HĐND; nội quy kỳ họp, các quy định liên quan đến hoạt động TXCT; tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị  của công dân, quy định đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh hằng năm và cả nhiệm kỳ với các tiêu chí sát thực, cách thức đánh giá và việc sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đại biểu.

Các quy chế, quy định này chế định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của đại biểu trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đại biểu, mối quan hệ giữa đại biểu với HĐND, Thường trực HĐND, cử tri và các cơ quan liên quan. Đồng thời, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, có tác dụng tích cực để đại biểu nắm chắc hơn và tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động. Đó cũng là căn cứ để đại biểu báo cáo kết quả hoạt động của mình theo quy định, làm cơ sở phát huy quyền giám sát của Nhân dân, góp phần làm cho mỗi đại biểu luôn nỗ lực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình. Các quy định này cũng là một trong những biện pháp để các cơ quan, đơn vị nơi đại biểu công tác, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nơi đại biểu cư trú quan tâm, tạo điều kiện cho đại biểu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình trong tham gia các hoạt động của HĐND.

Đặc biệt, từ năm 2018, đã thực hiện giao việc đổi mới, đột phá hằng năm cho một số chức danh của HĐND tỉnh và từ năm 2021 được thực hiện với tất cả các đại biểu chuyên trách của HĐND tỉnh. Nội dung việc đổi mới, đột phá được giao phù hợp với vị trí, chức năng công việc đảm nhiệm của đại biểu, với hoạt động của HĐND.

Theo Báo đại biểu nhân dân

Tin cùng chuyên mục