Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Học Bác để noi gương

Sáng ngày 18/4/2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2023.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2023.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chỉ Minh ", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối triển khai việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa III về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung tham mưu thực hiện việc đột phá, đổi mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đã có những chuyển biến tích cực.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong cơ quan, đon vị, doanh nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhở, dễ thực hiện và đánh giá đúng việc thực hiện ”. Đưa tiêu chí thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức, quy định phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc là một trong các tiêu chí của các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đoàn thể cơ sở phát động. Hằng năm, đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định, chuẩn mực gắn với tổng kết công tác, kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chôt các cấp với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau” trên các phương diện: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác...; kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác thiếu chuẩn mực ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã nghiêm túc”tự soi”, “tự sửa”, triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương và có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác cũng như đạo đức lối sống, chấp hành kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tham mưu thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; giao việc đột phá, đổi mới gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao 13 việc đột phá, đổi mới cho lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; 37/66 chi, đảng bộ cơ sở khối hành chính, sự nghiệp đã giao 393 việc đột phá, đổi mới cho cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những kết quả toàn Đảng bộ đã đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, các chi, đảng bộ cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu học tập, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”. “tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đoàn kết nội bộ, đổi mới lề lối làm việc và tác phong công tác, khắc phục hạn chế, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra...

Tại hội nghị, Đảng ủy khối đã tặng Giấy khen cho 42 tập thể, 51 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền
Ảnh: Thu Hương
Video: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục