Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Ngày 04/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có thông báo số 58/TB-UBND về tuyển dụng công chức năm 2021. Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có 01 chỉ tiêu vào vị trí việc làm: Chuyên viên tham mưu, tổng hợp lĩnh vực pháp luật về kinh tế, tài chính, ngân sách; chuyên ngành tuyển dụng: Luật kinh doanh.


Mời bạn đọc xem chi tiết Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây 

Tin cùng chuyên mục