Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023

Ngày 24/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023

Tin cùng chuyên mục