Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân chính là thực hiện quan điểm “Dân là gốc”, để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sẽ hạn chế được cơ bản những vụ việc bức xúc, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, giữ vững sự ổn định phát triển đất nước, củng cố và tăng niềm tin của Nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Lãnh đạo HĐND tỉnh tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ (Tháng 9/2021).

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo được niềm tin của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động HĐND tỉnh, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND được ban hành từ đầu năm, đồng thời công khai niêm yết tại cơ quan, trụ sở tiếp công dân của tỉnh và của UBND huyện, thành phố để công dân biết. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân tại tỉnh, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc cử tri kiến nghi, phản ánh tại các cuộc tiếp công dân. Các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ lịch tiếp công dân do Thường trực HĐND tỉnh ban hành, thực hiện tiếp công dân tại huyện, thành phố; đồng thời giám sát việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh của chính quyền nơi ứng cử.

Cùng với tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân gắn với việc giải quyết. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quyết định quy định quy trình tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh. Đồng thời phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo Văn phòng, phòng Dân nguyên - Thông tin và Tuyên truyền phụ trách trực tiếp công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thường xuyên chỉ đạo kịp thời việc nghiên cứu, phân loại, tham mưu chuyển đến đúng cơ quan đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không có đơn thư tồn đọng hoặc chưa xử lý; chỉ lưu theo dõi đối với những đơn của công dân đang trong quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, đã đồng thời gửi cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc đã được giải quyết theo quy định.

Năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tiếp 23 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận 143 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, với 103 vụ việc, đã chuyển đến các cơ quan hữu quan giải quyết 98 đơn/98 vụ việc (các đơn trùng nội dung lưu theo quy định). Qua đôn đốc, giám sát có 62/98 đơn chuyển đến các cơ quan chức năng đã được giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản để công dân nắm được quy định của pháp luật (tỷ lệ đạt 63,3%); hiện còn 36/98 vụ việc (chiếm 36,7%) đang tiếp tục được giải quyết.


Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn có những hạn chế nhất định. Một số vụ việc đôn đốc nhiều lần nhưng chậm được giải quyết dứt điểm, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Việc tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của một số cơ quan chức năng còn chung chung, chưa cụ thể về lộ trình và biện pháp giải quyết để công dân giám sát. Một số vụ việc, mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn cố tình không thực hiện, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây không ít khó khăn cho cán bộ tiếp công dân và cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của HĐND tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân cho đại biểu HĐND; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đối với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Đảm bảo chế độ tiếp công dân định kỳ theo lịch đã ban hành ngay từ đầu năm và tiếp công dân đột xuất khi cần thiết. Đưa công tác tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND thực sự đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả.  

Thứ ba, nâng cao hơn nữa chất lượng, trách nhiệm trong tham mưu của cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thứ tư, tăng cường giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời tham mưu với cấp uỷ tỉnh chỉ đạo các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết đơn thư. Vận hành hiệu quả phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo. Cập nhật kịp thời hệ thống các văn bản mới trên Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với cử tri. Tăng cường kết nối hai chiều giữa cử tri với đại biểu trên Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhận, xử lý, giải quyết hoặc chuyển cơ quan chức năng kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục