Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp công dân

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2022, tại phòng họp 502, trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, số 08, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân đối với bà Trịnh Thị Hồng Vân đại diện cho 13 hộ gia đình về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại thôn 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.


Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì tiếp công dân.

Tham gia tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Công ty cổ phần đường bộ 232 Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phân đường bộ 232, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang báo cáo kết quả giải quyết đề nghị của bà Trịnh Thị Hồng Vân và 12 hộ gia đình, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận: Nội dung đề nghị của các công dân là hoàn toàn chính đáng. Công ty Cổ phần đường bộ 232, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xây dựng kế hoạch giải quyết đề nghị của 13 hộ gia đình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện theo kế hoạch với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công dân Trịnh Thị Hồng Vân đề nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần đường bộ 232 và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện kết luận đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hôi và Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Nguyễn Lượng

Tin cùng chuyên mục