Phát biểu của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh  Ngọc Hưng.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp; sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành cho Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp chuyên đề hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thông qua 16 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Đây là những nghị quyết quan trọng, cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm một số nội dung sau:

- Đối với Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 tỉnh Tuyên Quang và nghị quyết Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong thời hạn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân. Người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp dự án không giải ngân hết, bị hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đã được cấp thẩm quyền cho phép. Các chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công góp phần nâng cao năng lực quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 11 trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Na Hang và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 28 trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới một số công trình phục vụ cho huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030 để đảm bảo kịp thời triên khai các bước tiếp theo của một dự án đầu tư nhất là việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán công trình, đấu thầu thi công… Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình cao với việc quyết nghị các chủ trương đầu tư theo thẩm quyền, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khi tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần và đủ để dự án được triển khai thực hiện đúng thời gian, đúng mục tiêu và quy mô được duyệt, không được để tình trạng dự án treo, hạn chế tình trạng điều chỉnh dự án đầu tư.

- Nghị quyết tán thành chủ trương nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương được ban hành căn cứ chủ trương, quy định của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Việc sáp nhập góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với đơn vị hành chính mới bảo đảm phù hợp, hoạt động ổn định; có phương án sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, trụ sở làm việc không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã sau khi sáp nhập; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi giấy tờ theo đơn vị hành chính mới.

- Nghị quyết lựa chọn thực hiện thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lựa chọn thí điểm phân cấp cho cấp huyện (huyện Na Hang và huyện Sơn Dương) nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia cho huyện Sơn Dương và huyện Na Hang, nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án đầu tư công, bảo đảm phù hợp với thực tế, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án; kịp thời kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp cần thiết nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đối với các nghị quyết về: Quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định một số nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024. Đây là nội dung mới theo quy định tại Thông tư số 76/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 để giảm thủ tục hành chính, đáp ứng kịp thời nhất các nhiệm vụ chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.


Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Quang Thắng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền điều động, phân công đến nhận công tác tại Huyện ủy Chiêm Hóa giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh chúc đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị và trọng trách mới.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân!

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục bám sát Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 và tình hình thực tế địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi; Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm” và cả tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung, nỗ lực hơn nữa thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhất là các nhiệm vụ về tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sachcs nhà nước, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,... nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cấp, ngành tích cực, chủ động tiếp tục rà soát những cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành và những chính sách, pháp luật có liên quan để đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

Đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Với phương châm “Trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”, Hội đồng nhân dân các cấp cần tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp; tăng cường thực hiện chức năng của cơ quan dân cử địa phương theo quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2024. Trước kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về các cơ chế, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhằm nắm bắt tình hình thực tế về những bất cập, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách, kịp thời kiến nghị giải pháp hoặc sửa đổi, bổ sung nghị quyết cho phù hợp, bảo đảm nghị quyết phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống. Các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân tăng cường công tác giám sát tại cơ sở về nội dung này để việc tiếp xúc cử tri chuyên đề đạt kết quả cao.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các vị đại biểu, khách quý dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí; tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục