Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Báo Tuyên Quang điện tử đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trước hết, thay mặt cho Ủy ban nhân dân tỉnh xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận rất cụ thể, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm để Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công và các Tờ trình về các lĩnh vực của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.


Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Các ý kiến của các đại biểu cũng thống nhất cao về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Chúng ta có thể khẳng định năm 2016 - trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến các hoạt động trên địa bàn tỉnh: Tăng trưởng kinh tế, thương mại thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp; tình hình Biển Đông phức tạp; biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo; thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía bắc. Trong tỉnh đã xảy ra mưa lớn và gió lốc gây thiệt hại lớn tại huyện Hàm Yên và Chiêm Hóa; thị trường tiêu thụ một số mặt hàng như: thép, gang, may mặc, bột barít đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là sản xuất và đời sống của người dân.

Nhưng dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, sát sao của Tỉnh ủy, những quyết nghị đúng đắn của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, đời sống nhân dân được nâng lên, hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu; tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng và ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách lớn để phát triển kinh tế - xã hội... kết quả đó đã khẳng định hướng đi đúng đắn và là tiền đề để tỉnh ta phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch 5 năm 2016-2020. 

Tuy vậy, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 vẫn còn những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và được kiến nghị, phản ánh qua ý kiến kiến nghị của cử tri; trong các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 12 ý kiến của đại biểu thay mặt cho các cử tri phát biểu tại kỳ họp. 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh tôi xin nghiêm túc tiếp thu để chỉ đạo các các ngành, các cấp giải quyết theo nhiệm vụ và thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách năm 2015. Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và ban hành Quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kế hoạch đầu tư xây dựng; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. Tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp này và tiếp thu bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tính khả thi để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện:

Một là, tiếp tục thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh; có biện pháp hỗ trợ về đầu tư, xúc tiến thương mại đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo công tác lập hồ sơ chỉ dẫn địa lý đối với thương hiệu Cam sành Hàm Yên; tổ chức Lễ hội Cam sành Hàm Yên; tăng cường hướng dẫn, tập huấn và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Về chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó: tổng kinh phí hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 77.393.445.000 đồng (Ngân sách Trung ương: 37.780.872.000 đồng; Ngân sách tỉnh: 40.158.173.000 đồng). Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất nguồn vốn thực hiện; rà soát lại cụ thể các đối tượng được hỗ trợ để hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình xin ý kiến các cơ quan để ban hành theo quy định. 

Hai là, thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong đó nâng cao điểm số của các chỉ số thành phần. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông và công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở (có thủ tục đã giảm 50% thời gian theo quy định). Tiếp tục phân cấp quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Chỉ đạo, tạo điều kiện để Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp (đã tháo gỡ nguyên liệu giấy); tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. 

Ba là, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm để tạo động lực phát triển chung cho cả tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu, như: đường giao thông, điện nông thôn, trường học, trạm y tế, trụ sở xã... Đồng thời tiếp tục rà soát các dự án mời gọi đầu tư, thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, xem xét xử lý những dự án chậm, không triển khai theo quy định của pháp luật (thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy xi măng Thái Sơn và dự án thủy điện Hùng Lợi).

Về việc đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 1195/UBND-TL ngày 13/5/2015. Hiện nay, việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình cũng như công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình đã được các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo quy định hiện hành và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên dần khắc phục các tồn tại như đã nêu, như: Việc sửa chữa, cải tạo sẽ ưu tiên cho các công trình bị hư hỏng, xuống cấp nhưng có thể phục vụ cấp nước và nhân dân vẫn có nhu cầu sử dụng, chi phí sửa chữa không lớn; thực hiện sửa chữa, cải tạo nâng cấp để công trình hoạt động ổn định trở lại phục vụ cấp nước cho nhân dân. Đối với công trình đầu tư xây dựng mới: Chỉ xem xét quyết định đầu tư đối với những địa phương thực sự khó khăn và có nhu cầu cấp thiết về nước sinh hoạt và chưa được đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bàn giao 28/367 công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng. Hiện nay các công trình này đang hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Số lượng các công trình còn lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án quản lý công trình theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hiện tại chưa thu được tiền sử dụng nước hoặc thu không đủ chi dẫn đến công trình hư hỏng không được sửa chữa kịp thời. (Theo quy định, trong quá trình quản lý vận hành khai thác các đơn vị được giao quản lý phải thực hiện thu, chi hạch toán công trình). Nguyên nhân: Việc thực hiện các quy định ở nhiều địa phương còn chưa nghiêm túc, nhiều công trình khi xây dựng hoàn thành, UBND nhân dân cấp xã tiếp nhận bàn giao nhưng không thành lập Ban quản lý và cũng không thực hiện giao công trình cho tổ chức hay cá nhân nào để quản lý khai thác. Tiếp thu ý kiến các cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm theo quy định

Bốn là, về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đợt cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông; Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đầu tư đối với các dự án không bảo đảm môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường. Có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với các dự án phát triển sản xuất; chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông, lâm trường trả lại địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông, lâm trường trả lại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành (Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 20/3/2012) với nhiệm vụ thực hiện việc lập hồ sơ thu hồi đất, thuê đất của các đơn vị; tổ chức bàn giao mốc trên bản đồ và thực địa cho các địa phương khi được bàn giao và ranh giới sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp; kiểm tra, rà soát giải quyết những tồn tại vướng mắc trong diện tích đất quy hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã chôn ngoài thực địa 3.104 mốc ranh giới đất của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp tại thực địa; hoàn thành việc bàn giao 24.508 ha đất ở, đất sản xuất về địa phương quản lý theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 3.306 ha (đạt 13,5%) diện tích cần cấp; đã bố trí 5,138 tỷ đồng đối với các công ty lâm nghiệp và 9,698 tỷ đồng đối với các công ty chè để thực hiện việc đo đạc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận, cắm mốc ranh giới và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tỉnh đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang (bao gồm cả đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp), trong thời gian tới các loại đất sẽ được cấp giấy theo quy định của pháp luật.

Năm là, triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh; thực hiện giao dự toán ngân sách ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách nhà nước bảo đảm khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; chú trọng rà soát và thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ đọng. Quản lý, sử dụng ngân sách bảo đảm tiến độ, nội dung chi theo dự toán được giao, thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tập trung vốn thực hiện tốt các chính sách Hội đồng nhân dân đã ban hành; tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý khắc phục và giảm thiểu chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách sang năm sau.

Sáu là, phát triển du lịch, văn hóa - xã hội:

- Tập trung xây dựng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; khu du lịch sinh thái Na Hang, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển du lịch như: Đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch Tuyên Quang; đề án tuyên truyền, quảng bá du lịch; đề án xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch. Khuyến khích xã hội hóa, nhằm thu hút khách du lịch; phát triển du lịch cộng đồng. 

- Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với xã hội, cộng đồng; tăng cường công tác quản lý giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, giảng viên các trường học. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017. Thực hiện tốt việc hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, sinh viên để sau khi học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ổn định.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm; việc thu, chi chưa đúng quy định trong các cơ sở giáo dục và thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Xem xét, cân đối bố trí quỹ đất để xây dựng Khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên và nhi đồng.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, tập trung đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo hỗ trợ kịp thời bảo đảm mọi nhà đều có Tết và không bị thiếu lương thực vào kỳ giáp hạt.

Triển khai Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Ngày 15/4/2016, liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ. Ngay sau đó, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình đã có văn bản hướng dẫn rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính bổ sung kinh phí cho tỉnh để tổ chức thực hiện. 

- Một vấn đề hết sức quan trọng mà nhân dân rất quan tâm, đó là vấn đề kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, thiết lập và công bố dường dây nóng cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vào các đợt cao điểm thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn; chỉ đạo quản lý chặt chẽ tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ, công khai quy trình sản xuất. Nâng cao năng lực và thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người đứng đầu. Phát triển các mô hình sản xuất sạch, hiệu quả, xây dựng thương hiệu gắn với cộng đồng, địa phương và tổ chức theo chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Siết chặt quản lý việc sản xuất kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm; bảo đảm an toàn thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể; xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, thông tin truyền thông; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân trong vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bảy là, nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công chức xã, phường, thị trấn; trong đó quy định cụ thể các nội dung phân cấp giữa các cấp, các ngành; trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện phân cấp quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo người đứng đầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Khắc phục tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tận tụy, tận tâm trong công việc, luôn bảo đảm công việc được giải quyết có chất lượng, đúng tiến độ; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc;

Tám là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiếu nại tố cáo thực hiện phân loại để có biện pháp giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh và tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp, tồn đọng kéo dài, các vụ việc liên quan đến đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017. 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri được kịp thời, Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phản ánh kịp thời ngay sau khi giám sát tại cơ sở của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và chủ động giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, báo cáo kết quả theo quy định. 

Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ theo hệ thống. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp này: về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2017; 04 Nghị quyết về các Quy hoạch: Phát triển thủy lợi, thủy sản, phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất; các Nghị quyết quan trọng khác, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ triển khai thực hiện ngay với tinh thần quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả.

Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2017. 

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục