Hội đồng nhân dân tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh

Hội đồng nhân dân tỉnh công bố Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Ngày 20 tháng 10 năm 2023, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 ông, bà giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc gửi đầy đủ báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, bản kê khai tài sản, thu nhập bảo đảm đúng mẫu biểu, nội dung, thời gian theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự công tâm, khách quan của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu thông quaviệc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh cụ thể:

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Bà Lê Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 96,22% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm : 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Bà Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 94,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

3. Bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 86,79% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm  9,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Phùng Tiến Quân, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 92,45% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số phiếu thu về).

5. Bà Nông Thị Bích Huệ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 86,79% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Hà Quang Giai, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 90,56% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 5,66% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 86,79% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,54% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

II. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 92,45% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm : 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88 % tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 96,22% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 86,79% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,54% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 83,01% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,66% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 94,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 94,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 94,33% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

8. Ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 83,01% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 13,20% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 83,01% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 83,01% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 84,90% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

12. Ông Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 92,45% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

13. Bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 77,35% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 16,98% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

14. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm79,24% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 92,45% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

16. Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 83,01% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,32% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,88% tổng số phiếu thu về).

17. Bà Khánh Thị Xuyến,  Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 88,67% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,54% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

18. Ông Phạm Quốc Chương, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 79,24% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 16,98% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

19. Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,13% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

20. Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 83,01% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm : 07 phiếu (chiếm 13,20% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

21. Ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 86,79% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 9,43% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

22. Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 75,47% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,66% tổng số phiếu thu về).

23. Ông Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 77,35% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,86% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục