Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo tích cực, có hiệu quả. Nhiều vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; toàn tỉnh không có khiếu kiện đông người và phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khiếu nại, tố cáo. Kết quả về giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về công tác tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 1.630 lượt công dân với 1.595 người; trong đó, tiếp thường xuyên 1.193 lượt, với 1.148 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 437 lượt, với 447 người. Tại buổi tiếp công dân, các ý kiến của công dân đã được trả lời trực tiếp hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Đơn thư của công dân tiếp nhận thông qua tiếp công dân được tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai (như: Quản lý sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng do Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy CNQSD đất...), chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Toàn tỉnh tiếp nhận 1.074 đơn thư (khiếu nại: 55; tố cáo: 57; kiến nghị, đề nghị:

962). Sau khi phân loại, xử lý theo quy định đã xác định 73 vụ việc (KN: 38, TC: 35) thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết xong 65/73 vụ việc (KN: 34; TC: 31), đạt tỷ lệ 89%. Trong đó, khiếu nại đúng 05 vụ việc, khiếu nại sai 17 vụ việc, khiếu nại đúng một phần 12 vụ việc); tố cáo đúng 04 vụ việc, tố cáo sai 09 vụ việc, tố cáo đúng một phần 18 vụ việc; xác minh, trả lời và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 817/962 đơn kiến nghị, đề nghị. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho 18 cá nhân, 11 tập thể và kiểm điểm trách nhiệm của 11 cá nhân có vi phạm.

Về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch số 73/KH- UBND, ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Hiện nay, có 07 vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp mà UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nhưng công dân vẫn chưa nhất trí và thường xuyên đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh đề nghị tiếp tục được giải quyết, UBND tỉnh đã phối hợp với Cục 1 Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết các vụ việc; qua rà soát UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh trực tiếp làm việc, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho UBND tỉnh ra thông báo chấm dứt giải quyết đối với 07 vụ việc trên. 

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền và các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả; nội dung, phương thức tiếp công dân từng bước được đổi mới, đã gắn công tác này với việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các KNTC của công dân; chú trọng rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch... nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về KNTC góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với mục tiêu cùng toàn tỉnh giữ vững ổn định tình hình trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là chủ động kịp thời xử lý các vụ việc KNTC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; kiểm soát tốt tình hình KNTC, bảo đảm quyền dân chủ của công dân, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về KNTC; đối với các vụ việc mới phát sinh phải tập trung giải quyết đạt tỷ lệ trên 85%. Tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành./.

Phòng DN-TT-TT

Tin cùng chuyên mục