Đảng viên cần không ngừng học tập, tự cải tạo, nâng cao mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Tháng 9 năm 1957, trong “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc”, Người nói: “Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”. Lời dạy của Bác là sự nhắc nhở, cũng là yêu cầu của Người đối với người đảng viên phải luôn cố gắng vươn lên, không ngừng tự hoàn thiện bản thân, tự nâng cao trình độ của mình; phải tự cải tạo mình, tự học, tự rèn để không ngừng tiến bộ.

Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Theo Bác, nội dung học tập phải toàn diện, “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân dân”. Bác nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên phải chịu khó học hỏi ở Nhân dân “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học Nhân dân, không học Nhân dân là một thiếu sót rất lớn”.  Chính thông qua học tập, tiếp xúc với Nhân dân mà cán bộ, đảng viên có điều kiện gần gũi, nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tổng kết được tình hình, nguyện vọng của dân. Từ đó, tham mưu, đề xuất tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, tạo niềm tin, đồng thuận của dân và toàn xã hội tiến hành sự nghiệp cách mạng. Người kiên quyết chống thói quan liêu, xa dân, không chịu học hỏi Nhân dân, coi khinh dân và coi đây là những quan niệm, hành vi đối lập với phẩm chất của người cán bộ cách mạng cần phải được lên án, xử lý.

Mục đích của việc học tập được chỉ rõ khi Người đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, tháng 9/1949 (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Người ghi trong trang đầu quyển sổ vàng của nhà trường: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Từ nhận thức đúng đắn mục đích của việc học tập mà cán bộ, đảng viên phấn đấu không ngừng trong học tập rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao cho. Tư tưởng của Người về học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên là phải thiết thực, bổ ích, hiệu quả, sát với với công việc của mỗi người; nếu không đạt được như vậy là “phí công, phí của, vô ích”. Bác nhấn mạnh “học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận. Tri thức, lý luận của cán bộ, đảng viên tích lũy được trong học tập phải nhằm giải quyết nhiệm vụ thực tiễn, làm cho hoạt động thực tiễn ngày càng đạt hiệu quả và chính thông qua hoạt động thực tiễn để sáng tạo, khái quát, tổng kết kinh nghiệm, phát hiện, bổ sung hoàn thiện đường lối cách mạng của Đảng”.


Bác Hồ tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương (ngày 11/5/1952). Nguồn ảnh: Internet

65 năm qua, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị. Đảng ta cũng luôn chú trọng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên. Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên “là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”(1). Trong 10 năm qua (từ 2010-2020), công tác xây dựng đội ngũ đảng viên ở nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng. Tính đến 31/12/2021, toàn Đảng có tổng số 5.325.532 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên tăng mạnh mẽ qua các nhiệm kỳ. Trung bình 10 năm qua, mỗi năm tăng 143.357 đảng viên. Đến nay tỷ lệ đảng viên trên dân số cả nước là 5,4% (bình quân 100 người dân có khoảng 6 đảng viên)”(2). Ngoài sự gia tăng liên tục về số lượng, Chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng cao hơn (đảng viên có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 55%; có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên hơn 60%.(3)

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Đảng ta đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên thời gian qua. Đó là: “Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng. Chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao hơn. Phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với Nhân dân”(4). Có được những kết quả đó, một mặt do thời gian qua, Đảng ta đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, nhưng mặt khác cũng do chính bản thân đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân. Điều đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ.

Tuyên Quang, mảnh đất với truyền thống lịch sử cách mạng, thủ đô Khu giải phóng, thủ đô Kháng chiến, tự hào là nơi Bác ở, làm việc, lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập ngày càng sâu rộng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa to lớn, là sự định hướng cho quá trình học tập, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Với 57.790 đảng viên, 450 tổ chức cơ sở đảng,(5) đây là nhân tố nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vì sức mạnh của mỗi tổ chức đảng phụ thuộc trước hết vào đội ngũ đảng viên. Bởi vậy, mỗi đảng viên phải cần không ngừng cải tạo mình, không ngừng học tập để nâng cao trình độ. Muốn vậy, đảng viên cần tự rèn ý thức học tập, trau dồi phẩm chất, nhân cách, đạo đức, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, xung kích, đi đầu, phải nêu gương về mọi mặt, khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà, đưa Tuyên Quang- quê hương cách mạng nơi trái tim Việt Bắc ngày càng phát triển./.

-----------------------------

 (1) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tr.7

(2) Báo cáo tình hình phát triển đảng viên năm 2021, Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương

(3) Báo cáo tình hình phát triển đảng viên năm 2021, Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương         

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.155-156

(5) Tổng hợp Tổ chức đảng, đảng viên và công tác phát triển đảng tháng 8/2022, Phòng Tổ chức đảng- đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang

Theo tuyenquang.dcs.vn

Tin cùng chuyên mục