Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/10/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 134/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Tin cùng chuyên mục