Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh

Ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh

Tin cùng chuyên mục