Hỗ trợ kinh phí cho xã, thôn, mua sắm trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng tủ sách

Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định hỗ trợ kinh phí cho xã, thôn, mua sắm trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng tủ sách, tổ chức giải thể thao.Hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã tối đa 50 triệu đồng/01 năm.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, quy định rõ về nội dung và mức chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Theo đó, đối tượng và nội dung cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng mua sắm trang thiết bị

Cụ thể, chi mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của địa phương. Mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tối đa:

- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh: 1.000 triệu đồng/thiết chế.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện: 500 triệu đồng/thiết chế.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã: 80 triệu đồng/thiết chế.

- Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: 50 triệu đồng/thiết chế.

Hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng xây dựng tủ sách thôn

Chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Thư viện cấp huyện; tủ sách cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn. Mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tối đa:

- Thư viện, tủ sách tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện: 100 triệu đồng/01 tủ sách.

- Thư viện, tủ sách xã: 50 triệu đồng/01 tủ sách.

- Tủ sách thôn: 30 triệu đồng/tủ sách.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã tối đa 50 triệu đồng/01 năm

 Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn và hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã, thôn. Mức hỗ trợ tối đa:

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã là 50 triệu đồng/01 năm.

- Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp thôn là 30 triệu đồng/01 năm.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng hoạt động quy định nêu trên.
Mời bạn đọc xem chi tiết Thông tư số 53/2022/TT-BTC tại đây.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục