Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Ngày 04/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có thông báo số 58/TB-UBND về tuyển dụng công chức năm 2021. Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có 01 chỉ tiêu vào vị trí việc làm: Chuyên viên tham mưu, tổng hợp lĩnh vực pháp luật về kinh tế, tài chính, ngân sách; chuyên ngành ...

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trân trọng giới thiệu ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022.