Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVII (mở rộng) tiếp tục làm việc

Chiều nay (9-4), tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVII (mở rộng) tiếp tục chương trình làm việc.
Video không hợp lệ

Các đồng chí:Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố.


Các đồng chí chủ trì hội nghị.

14h00: Tiếp tục thảo luận

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong toàn tỉnh năm 2024 là 1.852 đảng viên, nhưng hết quý I tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt thấp. Giải pháp trong thời gian tới, tập trung tạo nguồn kết nạp trong đoàn viên, hội viên. Vì vậy cần phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cụ thể để tập trung thực hiện…


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Về công tác chuẩn bị Đại hội cần có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Về tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng vị trí việc làm bảo đảm chất lượng, phù hợp để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Việc xây dựng phải gắn với khung bộ máy biên chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ phải được thực hiện phù hợp, bảo đảm theo đúng quy định.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, sau khi được cấp có thẩm quyền họp xét, đánh giá cần rà soát lại… Các Đảng đoàn HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy, thành ủy… cần có sự đánh giá việc tham gia sinh hoạt chi bộ nơi cư trú, phân công theo dõi, dự sinh hoạt đối với các đồng chí cán bộ, cấp ủy viên.


Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu làm rõ, việc xét xử của Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ, việc tiếp công dân ở cấp cơ sở có một số nơi còn hình thức, vì vậy, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo để vượt cấp. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo sau tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền các cấp đa số không bảo đảm về thời gian, vẫn còn để kéo dài.


Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp cơ bản theo đúng kế hoạch. Đề nghị các đồng chí cấp ủy thành phố, huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình quan tâm chỉ đạo đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn bám sát kế hoạch.


Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Qua dự sinh hoạt chi bộ ở dưới cơ sở, việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được cụ thể nên chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế. Đề nghị Sở Thông tin và TT có sự phối hợp để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, cụ thể, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân…


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 cần được thực hiện hiệu quả; chi bộ xây dựng việc học tập và làm theo của chi bộ; từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và chọn việc làm theo của cá nhân... Việc định hướng thông tin tuyên truyền cần được thực hiện bài bản, góp phần định hướng dư luận, hạn chế những thông tin sai trái, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân…


Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Thường trực các huyện ủy, thành ủy nên chỉ đạo các hội nghị truyền thông chính sách ở có sở có trọng tâm, trọng điểm, để đem lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, tình trạng tảo hôn vẫn còn, cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; tình trạng hút thuốc lá điện tử, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn tiềm ẩn, gia đình, nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ để giáo dục các em tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Nội dung để phổ biến, quán triệt trong hội nghị chi bộ cần có sự lựa chọn nội dung phù hợp, cụ thể…

14h40: Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết số 72-KL/TW của Bộ Chính trị tại hội nghị.


Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản: Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương quán triệt, triển khai các văn bản tại hội nghị.

Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 71-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mùa chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.


Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ quán triệt, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư​ tại hội nghị.

15h50: Công tác khen thưởng

Tại Hội nghị, đồng chí Âu Thế Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã tặng Bằng khen cho Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm 2023; tặng Bằng khen cho một cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023).


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng Bằng khen cho 2 đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm 2023.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung tặng Bằng khen cho đồng chí Ma thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023).

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc Quyết định tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng bộ tỉnh có 1 tập thể và 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh đạt thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

16h00: Kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, tình hình thế giới và trong nước thời gian tới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và cả năm 2024 đã đề ra, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 phải đạt từ 9% trở lên, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, thành lập các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên thu hút các dự án tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa theo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ III. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các công trình, dự án trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu Danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024…

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững; nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh, tích cực chuyển đổi số trên các lĩnh vực. lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, hoạt động phức tạp...


Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thành lập các Tiểu Ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát"; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường đi cơ sở nắm tình hình việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân ở các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ xã, phường, thị trấn được phân công theo dõi, phụ trách, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Về các văn bản phổ biến, quán triệt, triển khai tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục