Dấu ấn bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình

Sáng 30-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Hòa.

Dự hội nghị có các đồng chí: PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 216 điểm cầu huyện, thành phố, đơn vị với hơn 17 nghìn đại biểu tham dự.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề Chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.


Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Chuyên đề nhấn mạnh các nội dung Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc; Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là động lực cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; Phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam; Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, con người và gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng môi trường văn hóa số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo quốc gia; Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đồng thời với xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức.


Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 Xây dựng và phát triển văn hóa góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Các tham luận tại Hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp, cách làm để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển toàn diện con người; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương triển khai chuyên đề năm 2024. Ảnh: Quang Hòa.

Sớm đưa nội dung Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh vào cuộc sống

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 37-CTr/TU, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Tuyên Quang đã có những bước chuyển biến tích cực. Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa.

Môi trường văn hóa ở Tuyên Quang được cải thiện; sản phẩm văn hóa, văn học – nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú; các thiết chế văn hóa, đặc biệt là thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm; nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh được quan tâm đầu tư; các hoạt động giao lưu, đối ngoại trên lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch với một số nước trong khu vực và thế giới được tăng cường.

Dấu ấn về bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình, khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống xã hội…


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, góp phần xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển của địa phương.

Trong đó, tiếp tục xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển; đặt phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng, phát triển văn hóa với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, thát huy vai trò, sức mạnh của giá trị văn hóa, thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu và động lực để xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững.


Sinh viên Đại học Tân Trào tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Các ngành, địa phương quan tâm xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cộng đồng, xã hội. Cùng với đó, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa để có nhiều hơn nữa các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, mang nét đẹp của cuộc sống, hình ảnh quê hương đất và người Tuyên Quang, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để các đại biểu, các sở, ngành, địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của giá trị văn hóa, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sớm đưa nội dung Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng, tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy văn hóa Tuyên Quang phát triển.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Quang Hòa.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Quang Hòa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị. Ảnh: Quang Hòa.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Thu Hương.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: PC.


Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Lâm Bình. Ảnh: Minh Hoa.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Hàm Yên. Ảnh: Vân Anh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Chiêm Hóa (Hội nghị văn hóa). Ảnh: Bàn Thanh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh: Lê Thùy.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Sơn Dương. Ảnh: Lý Thu.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh.


Đại biểu xã Chiêu Yên (Yên Sơn) dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lê Thùy.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Yên Thuận (Hàm Yên). Ảnh: Vân Anh.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục