Tuyên Quang triển khai thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về chính sách Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, tăng nhanh diện bao phủ người tham gia Bảo hiểm y tế. Vừa qia Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện.

Tin cùng chuyên mục