Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Chiêm Hóa

Trong hai ngày 21/5 và 22/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Triệu Kim Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 trên địa huyện Chiêm Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long kết luận giám sát tại xã Kim Bình (Chiêm Hóa)

Tại huyện Chiêm Hóa, Đoàn đã thực hiện giám sát tại 03 xã: Kim Bình, Trung Hòa và Kiên Đài. Tại xã Kim Bình, xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Chiêm Hóa. Đoàn giám sát đã thành lập các tổ, nhóm để xuống các thôn bản, trực tiếp đánh giá việc thực hiện, duy trì và nâng cao các tiêu chí trên địa bàn xã. Tại buổi làm việc, Đoàn đã ghi nhận những kết quả xã Kim Bình đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2018. Từ khi được công nhận xã nông thôn mới đến nay, xã Kim Bình đã tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động nhân dân thực hiện duy trì các tiêu chí nông thôn mới. Kinh tế phát triển, sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18,8 triệu đồng/người/năm 2015 lên 31,5 triệu đồng/người/năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,46%. Chất lượng giáo dục, các hoạt động văn hóa, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân được duy trì; môi trường nông thôn được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã, như: Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục; hoạt động của Ban Quản lý xã, Ban phát triển của thôn chưa tích cực; vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy tối đa, ý thức tự vươn lên của một bộ phận người dân chưa cao. Đảng bộ và nhân dân xã Kim Bình cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại 02 xã Trung Hòa và Kiên Đài là 02 xã đang trong tiến trình phấn đấu hoàn thành các tiêu chí; xã Trung Hòa đạt 15/19 tiêu chí; xã Kiên Đài đạt 9/19 tiêu chí. Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ ở từng địa phương, đồng thời đề nghị đối với những tiêu chí đã đạt phải được duy trì và nâng cao; những tiêu chí chưa đạt phải có biện pháp cụ thể, quyết tâm cao để thực hiện. Xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện trong thời gian tới đảm bảo phù hợp, khả thi. Tập trung phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản. Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với quy hoạch phát triển sản xuất. Có các biện pháp thiết thực để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới...

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục