Công tác giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Thời gian qua HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tập hợp, nghiên cứu kỹ để lựa chọn vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp đưa vào chương trình giám sát. Nhờ đó, hoạt động giám sát đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, các đơn vị thực thi nhiệm vụ, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

HĐND tỉnh đã chú trọng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương, nhất là các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các đề án, chương trình lớn của tỉnh và tình hình thực tế về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã triển khai các cuộc giám sát chuyên đề và thực hiện nhiều cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên theo kế hoạch. 

Điển hình như về hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ 4 cuộc giám sát. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện, cấp xã còn có nhiều hạn chế như: Việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của HĐND một số huyện, xã phường, thị trấn chưa đảm bảo; chất lượng thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan có liên quan và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp còn hạn chế; việc tổ chức phiên giải trình, chất vấn còn ít; cách thức tổ chức thẩm tra báo cáo, đề án… trước kỳ họp của các Ban chưa khoa học, chưa hiệu quả;… Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Thường trực HĐND huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế được chỉ ra.

Ông Ma Văn Tích, Phó Chủ tịch HĐND xã Hà Lang (Chiêm Hóa) chia sẻ: Những tồn tại, hạn chế mà Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra, nhất là ở cấp xã sẽ giúp cho hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử cấp cơ sở kịp thời khắc phục để hoạt động hiệu quả, thực chất hơn. Đặc biệt, trong hoạt động giám sát, HĐND xã sẽ chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể. Đồng thời, thực hiện tốt các hình thức giám sát như xem xét các Báo cáo tại kỳ họp HĐND, kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND, chất vấn của đại biểu, giám sát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và giám sát thực tế ở cơ sở, nhằm tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đối với cuộc giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, Đoàn giám sát chỉ rõ công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công của các địa phương chưa sát với khả năng cân đối, bố trí vốn để thực hiện; việc phân bổ vốn cho một số ít các dự án, công trình chưa đảm bảo quy định; tiến độ thi công một số công trình còn chậm; việc bố trí vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch Đầu tư công ngân sách cấp huyện năm 2023 gặp nhiều khó khăn...

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX vừa diễn ra, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã khẳng định sẽ thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trong việc giải ngân đầu tư công. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân nguồn vốn của từng công trình, đơn vị để điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời, nhất là nguồn vốn Trung ương phân bổ; bổ sung vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, cần bổ sung kế hoạch vốn đối với công trình, dự án trọng điểm, kết nối vùng, sớm phát huy hiệu quả...

Cùng với đó, tiếp tục khắc phục các hạn chế, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, chuẩn bị đầu tư; chủ động trong công tác điều hành ngân sách và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng công trình, dự án; thực hành phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ đạo các Ban thực hiện hoàn thành các cuộc giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri... Ngoài ra,  lựa chọn giám sát chuyên sâu về một số nội dung trên các lĩnh vực do các Ban phụ trách và các cuộc giám sát theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền theo từng tháng. 

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thể hiện rõ tính quyền lực nhà nước ở địa phương, giúp HĐND tỉnh đánh giá chính xác, khách quan, kịp thời việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh. Qua giám sát kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; là kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở cho cấp ủy tỉnh quyết định những chủ trương quan trọng trên tất cả lĩnh vực; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế của HĐND tỉnh trong hệ thống chính trị.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục