Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời thể chế, cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng

Kết quả sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc thể chế, cụ thể hóa chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Cùng với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã kịp thời xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội gồm 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 108 việc cần tập trung thực hiện trong cả nhiệm kỳ, bao gồm các nghị quyết HĐND tỉnh sẽ ban hành; các cuộc giám sát chuyên đề; các biện pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng (Ngày 28/2/2022).

Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức 09 kỳ họp (05 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề), ban hành 98 nghị quyết về các biện pháp, chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh (lĩnh vực Kinh tế Ngân sách 69 nghị quyết, lĩnh vực Pháp chế 17 nghị quyết, lĩnh vực Văn hóa xã hội, Dân tộc 12 nghị quyết); trọng tâm là thực hiện 03 khâu đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, cụ thể:

- Về định hướng cả giai đoạn: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025; xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; là cơ sở để UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, bảo đảm lộ trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn 2021- 2025.

- Về thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng: Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021- 2025; nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND  ngày 15/12/2020 về  hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025; nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 thông qua Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, giai đoạn 2021-2025. Đây là những nghị quyết tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh trong các nhiệm kỳ trước về thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ" đã được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện, mang lại hiệu quả to lớn nhằm tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, nâng cao trách nhiệm trong quản lý bảo vệ, sử dụng đối với các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã thi công hoàn thành 223,35/223 km đường bê tông giao thông nông thôn, đạt 100,16% kế hoạch giao; 38/38 cầu đang được khẩn trương thi công bàn giao đưa vào sử dụng; hoàn thành 100/100 km kênh mương.

HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng; về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất… Tạo sự chủ động cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các công trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng như các công trình, dự án ngoài ngân sách nhà nước.

- Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các chính sách được ban hành, thực hiện đã tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới.

- Về phát triển du lịch: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số  09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh…

- Bảo đảm nguồn lực tài chính thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ:  HĐND tỉnh đã có các nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025; về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì thảo luận tại hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng (Ngày 18/2/2022).

Cùng với đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương, bảo đảm các nghị quyết thực chất đi vào cuộc sống. Cụ thể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội tới nay, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện hiện 23 cuộc giám sát, trong đó 05 cuộc giám sát chuyên đề, 18 cuộc giám sát thường xuyên. Qua giám sát đã chỉ rõ về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó có những kiến nghị với các cơ quan, địa phương, đơn vị được giám sát khắc phục, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. 

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức 02 phiên giải trình về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh; việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa.

Thực hiện 01 phiên chất vấn tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá XIX về các nhóm vấn đề: Công nghiệp - thương mại; tài chính - ngân sách; lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau giải trình, chất vấn đều có kết luận rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và các cơ quan có liên quan; những việc chưa làm được đều được người trả lời đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Qua thực tiễn hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng đoàn HĐND tỉnh rút ra một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, việc quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải nhanh, kịp thời, đồng bộ. Chương trình hành động phải bám sát nghị quyết Đại hội, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. 

Thứ hai, coi trọng, làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thứ ba, việc tổ chức thực hiện phải kiên quyết, quan tâm bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kịp thời bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn và chủ trương, chính sách mới.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Năm 2022 và những năm tiếp theo Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đề ra để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, chỉ đạo HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Chú trọng một số nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, để thể chế, cụ thể hóa các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm các mục tiêu, nhiệm vụ lớn của tỉnh.

2- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm toàn diện, sát thực, chất lượng, hiệu quả.  

3- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thùy Linh
Ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục