Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên

Thấu hiểu sâu sắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt, hệ trọng nhất trong những việc hệ trọng. Do đó, những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, đổi mới nhiều giải pháp, tạo những đột phá trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên như mong ước của Người.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương

BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 30/3/2023 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn  2022 - 2030.

Nhằm động viên, khích lệ, tạo môi trường, điều kiện để khuyến khích cán bộ phát huy khả năng, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 20-QĐ/TU ngày 01/7/2023 quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.


Cán bộ, giáo viên trường THCS Sơn Nam (Sơn Dương) không ngừng sáng tạo các thiết bị dạy học mới, ứng dụng trong giảng dạy.

BCH Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo triển khai nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua từng năm và toàn khóa. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Riêng năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện. 

Thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các quy định về nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, gần Dân, sát cơ sở.

Chủ động, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương trong công tác cán bộ của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ. Từ quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo.


Cán bộ xã Thành Long (Hàm Yên) sâu sát cơ sở nắm tình hình phát triển các mô hình trồng cà chua của Nhân dân.

Đặc biệt quan tâm công tác cán bộ

Đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất nếu muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực tế cho thấy những năm qua, trong các đề án, quy định và kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cán bộ, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Ở các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm hay để rèn luyện cán bộ theo lời dạy của Bác.

Trong rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện một cách toàn diện về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn; về phẩm chất đạo đức cách mạng và về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.

Để đào tạo, rèn luyện, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ được thử thách, khẳng định, tỉnh đã chú trọng luân chuyển cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 16-ĐA/TU ngày 30/3/2023 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 - 2025. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến ngày 7/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, luân chuyển 92 lượt cán bộ.

Tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương bố trí bí thư cấp huyện, cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã không phải là người địa phương. Đến nay có 6/7 bí thư cấp ủy huyện, 5/7 chủ tịch UBND cấp huyện, 90/138 bí thư cấp xã, 36/138 chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã có 73 đồng chí,  Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện có 1 đồng chí, cấp xã có 15 đồng chí.


Cán bộ xã Tiến Bộ (Yên Sơn) tích cực bám nắm cơ sở, vận động Nhân dân phát triển kinh tế rừng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao 51 việc đối với 22 đồng chí; năm 2021, 2022 và giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao 266 việc đối với 78 đồng chí, năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 219 việc đối với 78 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ đột phá đã tạo điều kiện để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Đây là giải pháp nhằm rèn luyện cán bộ được triển khai hiệu quả các cấp thời gian qua.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, qua đó giúp cấp ủy, chi bộ nắm được tình hình cán bộ, đảng viên, có giải pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Đến nay, toàn tỉnh đã có 3.260 chi bộ với 49.418/50.200 đảng viên thực hiện “tự soi”, “tự sửa”.

Thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022, đến nay đã có 4 công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 3 viên chức trúng tuyển kỳ thi lãnh đạo quản lý diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý; 25 công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Việc triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cũng là dịp để công chức, viên chức rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong cả một quá trình để thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Những đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ thời gian qua đã khẳng định quyết tâm cao của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ. Điều đó cũng cho thấy, lời dạy của Bác về công tác cán bộ luôn là kim chỉ nam dẫn lối để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo toàn diện, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ.


Đồng chí Âu Thế Thái
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Làm tốt công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ

Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch về: đào tạo lý luận chính trị cho đảng viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm theo nhiệm kỳ, hằng năm và bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với lời căn dặn của Bác.


Đồng chí Tô Hoàng Linh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã nêu gương thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Đây là điều rất quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc khi nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và vai trò của Đảng cầm quyền. Vận dụng Di chúc của Bác, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy về đạo đức, lối sống nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đồng chí Quách Thị Minh Nguyệt

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa (Hàm Yên)

Gần gũi, lắng nghe ý kiến Nhân dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác trong Di chúc, Ban Thường vụ Đảng ủy coi việc gần dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến và giải quyết kiến nghị cho người dân trở thành việc làm thường xuyên. Mỗi cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, không ngừng tự học, tự rèn luyện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động; thực hiện nghiêm túc, nói đi đôi với làm, trong giao tiếp ứng xử luôn thể hiện được sự gần gũi với Nhân dân, trong công việc luôn ý thức và phát huy tốt trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Từ những hoạt động gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân đã góp phần tạo sự đồng thuận, không ngừng củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; phát huy, khơi dậy tinh thần, sức mạnh đoàn kết, nội lực của Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đồng chí Lê Thế Hanh

Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Cằn, xã Kiến Thiết (Yên Sơn)

Tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, tôi nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thấm nhuần nền tảng tư tưởng của Đảng bằng việc tích cực tham gia thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi cũng nỗ lực thực hiện hiệu quả các nguyên tắc trong tự tu dưỡng đạo đức cách mạng. Đó là, phải luôn nói đi đôi với làm, nêu gương tốt, làm việc tốt trong đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình, phát biểu thẳng thắn, trung thực, khách quan. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ,  tôi và tập thể chi bộ giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, trên nguyên tắc luôn luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân và chi bộ, thôn lên trước hết.

Thuỷ Châu

Tin cùng chuyên mục