Tự hào Đảng quang vinh, vững mạnh toàn diện

Hôm nay, trong không khí rộn ràng đón năm mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Cách đây 92 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc. Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Các phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân liên tục diễn ra nhưng do thiếu một đường lối đúng mà đều không thành công. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đã tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường đúng đắn cho dân tộc, đó là cách mạng vô sản. Người đã kiên trì nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước, dày công chuẩn bị những điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng cách mạng chân chính để tập hợp các phong trào công nhân và phong trào yêu nước, tạo nên nguồn lực cách mạng vô cùng to lớn.

Kể từ khi ra đời, Đảng luôn có sự gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ, đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành các cao trào cách mạng và khi thời cơ chín muồi, lãnh đạo toàn thể dân tộc làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng một lúc phải đương đầu với "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm", nhưng Đảng ta luôn bản lĩnh và sáng tạo, lãnh đạo nhân dân kiên cường vượt qua "muôn trùng sóng gió", tiếp tục ghi những mốc son lịch sử chói lọi. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất non sông, đưa cả nước cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

92 năm qua, thực tế cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc; sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, làm nên những kỳ tích của Việt Nam. Quá trình lãnh đạo, Đảng không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn để trong sạch và vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đã chứng minh Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc; không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, từng bước phát triển vững chắc. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; khắc ghi sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì sự trường tồn của dân tộc.

Năm 2022 là năm "bản lề" thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên dưới một lòng với quyết tâm lớn, thống nhất cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt kết quả cao hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trước mắt, tất cả các ngành, địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp thích ứng linh hoạt, khắc phục tác động của dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân. Song song đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy những phẩm chất cao quý, tinh thần trách nhiệm vì Tổ quốc, vì nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, chú trọng hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp bộ máy chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Mừng Đảng, mừng Xuân mới, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát huy thành quả của công cuộc đổi mới, biến những khát vọng phát triển đất nước thành hiện thực, đưa Việt Nam vững bước đi lên.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục