Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội thảo về công tác xây dựng Đảng

Sáng 3-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.


Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và có bài tham luận tại Hội thảo.

Đề dẫn hội thảo nêu rõ, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; góp phần làm nên sức mạnh và sự thành công của một Đảng chính trị trong công cuộc giành chính quyền, giữ chính quyền và củng cố chính quyền.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xác định là nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa tiền đề, quyết định đối với các nội dung khác. Xây dựng Đảng về chính trị là xây dựng cương lĩnh, đường lối lâu dài cũng như chủ trương cụ thể của Đảng qua từng giai đoạn cách mạng, phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm lịch sử của đất nước trong từng giai đoạn phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối đó trong thực tiễn.


Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.

Xây dựng Đảng về tư tưởng là xác định, truyền bá, vận dụng, bổ sung, phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu hoạch định, tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức, cổ vũ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận tập trung trao đổi, bổ sung để làm rõ khái niệm đối với xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng để xác định định nghĩa phù hợp với hiện nay; kinh nghiệm, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng về chính trị và xây dựng Đảng về tư tưởng.

Đồng thời làm rõ những nhận thức mới đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị và công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về vấn đề đổi mới phương thức công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới để công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung khẳng định, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định xây dựng Đảng về tư tưởng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Đồng thời, xác định đây là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang xác định tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị Trung ương, của tỉnh phù hợp và bám sát với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và người lao động, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương, cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cùng với đó giáo dục ý thức cảnh giác, chống các hoạt động "Diễn biến hòa bình", cơ hội chính trị, lôi kéo, chia rẽ sự đoàn kết toàn dân; Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không có điểm nóng ở cơ sở. 

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục