Đảng ta đó hân hoan một niềm tin

Suốt 93 năm qua, kể từ khi ra đời, củng cố và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu để làm tròn sứ mệnh vẻ vang vừa là người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân. Thực hiện sứ mệnh ấy, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo với quyết tâm cao nhằm đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh.

Chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương

Một trong những giải pháp nổi bật của tỉnh thời gian qua nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đó là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa từ sớm các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Điển hình là việc ban hành Đề án số 03-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII như: ban hành Kế hoạch số 147-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kế hoạch xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, nêu rõ nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào Kế hoạch này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 09-KH/BTCTU để tổ chức thực hiện.


Cán bộ xã Yên Phú (Hàm Yên) sâu sát cơ sở, nắm tình hình để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, tháng 4- 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt tự phê bình và phê bình, cụ thể hóa 27 biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành 119 biểu hiện suy thoái để đảng viên tự soi, tự sửa. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa những quy định mới về công tác quy hoạch cán bộ của Trung ương như ban hành Quy định số 05-QĐ/TU về công tác quy hoạch cán bộ. Việc chủ động cụ thể hóa một cách sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng đã cho thấy, công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được triển khai đồng bộ, bài bản theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chuyển biến rõ nét nhất trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thời gian qua đó là chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng lên rõ rệt.

Việc thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025 ngày càng đi vào nền nếp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở chấp hành tốt quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên và trách nhiệm của công chức dự sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nội dung trong sinh hoạt chi bộ theo quy định. Nhận thức, trách nhiệm của bí thư chi bộ và chi ủy đối với công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực. Ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ được nâng lên; phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của đảng viên, tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, quyết định về các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia vào việc xây dựng nghị quyết của chi bộ.

Trong sinh hoạt chuyên đề các chi bộ đã lựa chọn nội dung có tính đột phá, những vấn đề được đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng đặc biệt quan tâm làm nội dung thảo luận. Đến nay, cơ bản đã khắc phục một bước về hạn chế sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Đảng bộ huyện Yên Sơn đã lãnh đạo hiệu quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng lãnh đạo phân công các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nhà nước dự sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn cho biết, năm 2022, toàn huyện đã có 527 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng Huyện uỷ dự sinh hoạt với chi bộ hàng tháng.


Đảng viên chi bộ thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn) đi đầu trong phát triển kinh tế từ trồng cây ăn quả.

Huyện đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư chi bộ, vì vậy năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành được nâng lên; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới theo hướng sát thực tiễn của chi bộ, địa phương, nhất là nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề; không khí các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thực sự dân chủ, đảng viên được thể hiện chính kiến, dám nói thẳng, nói thật; các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ đều được bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng trước khi tập thể thống nhất quyết định.

Một số chi bộ có đảng viên đi làm ăn xa đã tổ chức sinh hoạt trực tuyến để đảng viên nắm bắt thông tin, tham gia ý kiến về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc sinh hoạt chi bộ đã được duy trì và đi vào nền nếp, hiệu quả, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90% (trừ đảng viên miễn sinh hoạt). 100% cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm quy định về sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đảng ta xác định, muốn nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nói đi đôi với làm, người có chức vụ càng cao càng phải nêu gương. Vì vậy các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã kiên quyết, kiên trì tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã xác định trúng, đúng, giải quyết hiệu quả những việc cấp bách, nổi cộm, được Nhân dân quan tâm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần tự soi, tự sửa được thực hiện nghiêm túc, qua đó đã kịp thời khắc phục những khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nêu gương trong đổi mới lề lối tác phong làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, học dân, giúp đỡ Nhân dân. Từ tinh thần nêu gương ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cán bộ, công chức, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, tập thể Đảng bộ Bưu điện tỉnh là đơn vị điển hình trong thực hiện tốt các quy định nêu gương trong toàn Đảng bộ. Từ đồng chí Bí thư Đảng ủy đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ đều phát huy tinh thần nêu gương thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định làm việc, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh cho biết, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành Quy chế làm việc của Đảng ủy. Đảng ủy luôn coi trọng việc mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy để đề ra chủ trương, phương hướng của cấp ủy. Từ thực hiện tốt các quy định nêu gương từ trên xuống dưới, Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiều năm qua đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, kế hoạch. Năm 2022, đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Từ thực tế đổi mới của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã cho thấy, trên mỗi chặng đường phát triển, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến đạt nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Thuỷ Châu

Tin cùng chuyên mục