NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP: Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Với 6 quan điểm, ...

Kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 03 nhóm vấn đề gồm: (1) Lĩnh vực công nghiệp và thương mại, người trả lời chất vấn: Giám đốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; (2) Quản lý ...