Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (áp dụng từ 10 giờ ngày 23/4/2022)

Ngày 22/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 451/QĐ-UBND Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Áp dụng từ 10 giờ ngày 23/4/2022

Tin cùng chuyên mục