Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15-4, tại tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức Chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt.
Video không hợp lệ

Tham gia cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Hội Xuất bản Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ.


Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cuộc gặp mặt nằm trong chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11-2021. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trình bày tham luận trao đổi, thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương; kinh nghiệm phát triển văn học nghệ thuật trong chuyển đổi số; công tác chuẩn bị các hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi gặp mặt.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại buổi gặp mặt.

Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa; thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc" theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sỹ, người làm báo, người làm xuất bản để họ có thể sống được với nghề, sống đúng bằng tài năng và sự cống hiến của mình.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục