Mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 24/4/2023 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục