19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1.8.2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Tin cùng chuyên mục