Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo tích cực, có hiệu quả. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng đã được giải quyết theo quy định của pháp luật, nhất là một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về công tác tiếp công dân: Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 2.784 lượt công dân với 2.423 người; trong đó, tiếp thường xuyên 1.797 lượt, với 1.578 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 987 lượt, với 854 người. Tại buổi tiếp công dân, các ý kiến của công dân đã được trả lời trực tiếp hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Đơn thư của công dân tiếp nhận thông qua tiếp công dân được tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, như: Quản lý sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng do Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy CNQSD đất, chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Toàn tỉnh tiếp nhận 2.234 đơn thư (khiếu nại: 55; tố cáo: 81; kiến nghị, đề nghị: 2.098). Sau khi phân loại, xử lý theo quy định đã xác định 93 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan (KN: 41, TC: 52) và 1.783/2.098 đơn kiến nghị, đề nghị đã được các cấp, các ngành xác minh, xem xét trả lời và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Tổng số vụ việc thuộc thẩm đã giải quyết xong 76/93 vụ việc (KN: 36/41vụ việc; TC: 45/52 vụ việc), đạt tỷ lệ 81,7%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho 36 cá nhân, 11 tập thể.

Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 18 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra cơ bản các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Sau thanh tra, các đơn vị có tồn tại đã họp tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh chỉnh theo các kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền và các ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả; nội dung, phương thức tiếp công dân từng bước được đổi mới, đã gắn công tác này với việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch... nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện và không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khiếu nại, tố cáo.

Với mục tiêu cùng toàn tỉnh giữ vững ổn định tình hình trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là: Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện tốt Luật tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cấp, ngành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những ngành, cấp, cơ quan, đơn vị xảy ra nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên. Xử lý nghiêm minh các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, chủ động phát hiện những vụ việc khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự để giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động nhân dân khiếu kiện, biểu tình đông người, đình công, bạo loạn gây mất trật tự an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đề cao vai trò vận động, thuyết phục của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò của Hội Nông dân các cấp đối với hội viên của mình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tập trung tại các địa bàn thường xảy ra khiếu nại, tố cáo. Đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục