Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại Tổ tại kỳ họp bất thường lần thứ 5

Sáng 16-01, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG); Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn...


Các vị đại biểu dự phiên họp tổ.

Tại tổ thảo luận số 11, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 11, chủ trì thảo luận. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại biểu Quốc hội các tỉnh Tuyên Quang, Đà Nẵng, Tây Ninh, Sơn La.

Tham gia thảo luận tại tổ, đa số các đại biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu trong tổ thảo luận đồng tình với việc ban hành Nghị quyết và thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo cho người dân được thụ hưởng các chính sách; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở những vùng, miền khó khăn…


Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đề nghị bỏ giải thích từ ngữ “Dự án thành phần” tại khoản 1, Điều 3 với các lý do: quy định về dự án thành phần đối với chương trình mục tiêu quốc gia đã được quy định tại Luật Đầu tư công; Báo cáo số 300/BC-CP, ngày 06/9/2022 của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép CTMTQG xây dựng nông thôn mời giai đoạn 2021-2025 được tiếp tục phân chia theo nội dung thành phần như đã thực hiện giai đoạn 2016-2020 thay vì phân chia theo các dự án thành phần như quy định của Luật Đầu tư công, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, đồng ý chủ trương bổ sung trong Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nội dung “cho phép Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện theo các nội dung thành phần thay vì các dự án thành phần”. Tuy nhiên, đề nghị này không được Quốc hội chấp thuận; đồng thời nhằm tránh hợp lý hóa việc quy định trái với quy định của Luật Đầu tư công tại các Văn bản khác.

Đối với quy định tại khoản 1, Điều 4 về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hằng năm, đại biểu cơ bản nhất trí với quy định tại dự thảo. Đại biểu cho rằng, quy định như trên là phù hợp với chủ trương chung về việc phân cấp, phân quyền; tạo sự chủ động cho địa phương trong việc điều chỉnh kế hoạch, dự toán, nội dung chi. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về việc giao cho HĐND, UBND cấp tỉnh thông báo dự kiến vốn sự nghiệp ngân sách trung ương trong kế tiếp để địa phương chủ động trong việc triển khai thực hiện, nhất là đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đề nghị quy định rõ hơn tại điểm C khoản 1 đối với các trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết đến từng dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đại biểu, quy định rõ các trường hợp thực hiện phân cấp sẽ chủ động hơn trong quá trình thực hiện.

Đại biểu đồng tình với quy định tại Phương án 1 tại khoản 5 về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, theo đó giao ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai.   

Đối với quy định tại khoản 6 (ủy thác vốn tự cân đối của ngân sách địa phương qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội), đại biểu cho rằng, quy định như dự thảo là phù hợp nhằm tăng nguồn vốn cho vay ưu đãi (mở rộng đối tượng cho vay), xác định rõ việc tăng tỷ lệ bổ sung vốn cho ngân hàng chính sách từ nguồn các khoản, mục dư vốn không thực hiện được từ các chương trình mục tiêu để tăng hiệu quả sử dụng ngân sách. Đại biểu đề nghị, từ các nguồn vốn đầu tư phát triển, kinh phí thường xuyên, các nguồn vốn khác không sử dụng hết thì bổ sung cho ngân hàng chính sách ủy thác cho vay hỗ trợ việc làm.

Về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG, đại biểu nhất trí theo phương án 2 trong dự thảo. Bên cạnh đó, đại biểu còn băn khoăn với các quy định mỗi tỉnh lựa chọn thí điểm, thời gian thực hiện thí điểm…vì giai đoạn sắp kết thúc, nếu không quy định khung sẽ dẫn đến mỗi nơi lại tự quyết định thực hiện khác nhau, và mỗi tỉnh lựa chọn ít nhất 1 huyện thực hiện thí điểm, thì đối với những huyện đã làm tốt về 3 chương trình mục tiêu quốc gia rồi có cần lựa chọn nữa không. Đại biểu khẳng định, đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì chương trình dân tộc thiểu số là vướng nhiều nhất… do đó, đề nghị nên quy định rõ trong dự thảo Nghị quyết.

Đề nghị trong Nghị quyết phải bổ sung nội dung đã được giao tại Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, cụ thể bổ sung một khoản như sau: “ Năm 2024 xử lý dứt điểm một số kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện kết luận của kiểm toán Nhà nước đối với việc thu hồi kinh phí, hoàn trả ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia”.


Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội đồng tình với việc ban hành dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, tham gia thêm một số nội dung các đại biểu băn khoăn như việc giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG khó khăn, những vấn đề khó khăn đó trong Tờ trình của Chính phủ đã báo cáo rõ ràng, vừa qua Quốc hội đã thực hiện rà soát, trong Báo cáo của Quốc hội đã chỉ ra nhiều vấn đề để tăng tiến độ, hiệu quả của dự án. Hiện nay, bản chất ra Nghị quyết này về phạm vi áp dụng cho các chương trình mục tiêu Quốc gia, cơ chế đặc thù đã rõ, các chương trình mục tiêu quốc gia. trên tinh thần Nghị quyết, đại biểu đề nghị triển khai hiệu quả các dự án, chương trình…

Về phân cấp phân quyền, đại biểu khẳng định, tất cả thẩm quyền nếu dồn hết lên trên thì thực hiện sẽ rất lâu, do đó, đại biểu đề nghị chỗ nào có thể phân cấp được thì cố gắng thực hiện để triển khai linh hoạt hơn và nhanh hơn. Việc phân quyền cho HĐND, UBND cấp tỉnh thì không có vướng mắc. Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn về năng lực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện khi được phân quyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu đề nghị mỗi tỉnh lựa chọn 01 huyện có năng lực có thể tổ chức thực hiện được để phân quyền, thời hạn thực hiện thí điểm chậm nhất là 02 năm.

Phát biểu kết luận Phiên họp Tổ, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khẳng định, 02 nội dung thảo luận tổ Tổ là những nội dung rất quan trọng cần được thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để khi ban hành và triển khai thực hiện sẽ phù hợp với thực tế. Tổ trưởng tổ thảo luận đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Những ý kiến, đề xuất sẽ được Tổ thư ký tổng hợp, rà soát trước khi trình Quốc hội thảo luận tại Hội trường tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 này./.

Nguyễn Hạnh

Tin cùng chuyên mục