Đồng chí Trần Viết Cương được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

Video không hợp lệ

Video khác