Diễn tập thực binh trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Video không hợp lệ

Video khác